DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 นนทบุรี31,78514,72046.319,53864.801,434157,007109.491,333145,602109.2314,91446.929,33462.591,405154,243109.781,341147,194109.7613,19941.538,29362.831,159126,580109.211,071116,922109.1713,58142.738,16460.111,257137,334109.261,150124,919108.63
 ปทุมธานี52,35931,06159.3221,09067.903,034334,325110.192,789305,512109.5432,64362.3422,31968.373,169349,025110.143,001328,608109.5030,47158.2020,89868.582,970326,937110.082,763301,717109.2028,94955.2919,07465.892,849313,109109.902,671290,947108.93
 พระนครศรีอยุธยา34,64319,91957.5010,36952.061,812194,480107.331,755187,947107.0920,84260.1610,45850.181,920204,722106.631,713182,111106.3118,35252.979,04849.301,675180,324107.661,441154,346107.1117,80751.408,33446.801,655176,354106.561,590168,585106.03
 อ่างทอง11,3649,46483.286,05463.97967105,852109.46926100,435108.469,51883.765,99763.0188796,568108.8785091,690107.879,31081.935,86963.0490099,552110.6186895,161109.638,64076.035,35962.0385893,630109.1376282,212107.89
 ลพบุรี28,35318,33564.679,90354.011,689182,474108.041,577169,243107.3219,65969.3410,50753.451,668178,954107.291,464156,315106.7718,48965.219,77352.861,633178,079109.051,481159,305107.5719,35568.2610,09352.151,776190,713107.381,537163,338106.27
 สิงห์บุรี8,1856,35277.614,19065.9665773,268111.5258264,298110.486,08974.393,80862.5459064,943110.0752757,403108.925,66069.153,43960.7655361,338110.9250855,975110.195,60568.483,34759.7156061,605110.0151255,651108.69
 สระบุรี27,35716,62760.788,16149.081,526163,345107.041,414150,259106.2716,59160.657,99748.201,462155,170106.141,390146,431105.3514,72153.817,35749.981,307140,978107.861,231132,140107.3415,10555.217,55250.001,512162,793107.671,417151,196106.70
 นครนายก11,5077,59566.004,05353.3677584,962109.6372278,292108.447,92868.904,18152.7474380,249108.0168473,681107.727,88168.494,13452.4676983,785108.9566371,861108.397,60566.093,85450.6878284,590108.1771076,311107.48
 รวมทั้งหมด205,553124,07360.3673,35859.1211,8941,295,713108.9411,0981,201,588108.27128,18462.3674,60158.2011,8441,283,874108.4010,9701,183,433107.88118,08357.4568,81158.2710,9661,197,573109.2110,0261,087,427108.46116,64756.7565,77756.3911,2491,220,128108.4710,3491,113,159107.56
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562