DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ชัยนาท14,19811,78683.016,44054.641,188128,655108.301,052113,113107.5211,87083.606,93658.431,129121,825107.911,011108,226107.0511,84083.396,88858.181,183129,417109.401,060114,200107.7411,09878.176,23756.201,093118,295108.231,008108,166107.31
 นครสวรรค์42,54027,81265.3816,04657.692,697293,680108.892,448265,663108.5227,74065.2115,51255.922,556277,189108.452,332251,429107.8225,87360.8214,83557.342,314254,613110.032,184238,354109.1425,91460.9214,22154.882,530274,917108.662,290247,117107.91
 อุทัยธานี17,30912,60372.817,25557.571,263137,905109.191,163126,024108.3613,05175.407,40556.741,194130,525109.321,097118,637108.1512,65173.097,09256.061,228134,546109.571,119120,994108.1312,41671.736,85955.241,197129,453108.151,152124,244107.85
 กำแพงเพชร32,60025,37377.8315,04459.292,465267,591108.562,377256,779108.0326,90482.5316,21960.282,614284,343108.782,428262,673108.1824,51175.1914,98561.142,361259,913110.092,167237,327109.5223,99973.6213,95958.162,492271,418108.922,183236,711108.43
 พิจิตร22,66217,59977.669,15952.041,771192,328108.601,698182,126107.2617,27576.238,79350.901,608169,610105.481,534162,701106.0616,82074.228,68151.611,613175,345108.711,522164,914108.3516,50272.827,97348.321,639175,397107.011,516161,503106.53
 รวมทั้งหมด129,30995,17373.6053,94456.689,3841,020,159108.718,738943,705108.0096,84074.8954,86556.669,101983,492108.068,402903,666107.5591,69570.9152,48157.238,699953,834109.658,052875,789108.7789,92969.5549,24954.768,951969,480108.318,149877,741107.71
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562