DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 อุตรดิตถ์18,78414,43876.868,67160.061,479162,193109.661,300141,479108.8313,68072.838,46361.861,279139,579109.131,188128,917108.5214,11875.168,71661.741,390153,246110.251,282140,499109.5912,03964.097,34260.991,099120,218109.391,018110,232108.28
 ตาก38,9987,30618.734,26058.3179386,550109.1477683,792107.989,80125.135,95460.7575581,954108.5573078,748107.8720,63752.9211,39955.241,759190,242108.151,647176,995107.4725,89066.3914,25355.052,421260,077107.432,237239,336106.99
 สุโขทัย26,48119,45473.4611,29658.071,806197,068109.121,722186,775108.4619,51273.6811,21857.491,709186,394109.071,557169,110108.6118,34969.2910,53957.441,594174,794109.661,543167,990108.8718,77070.8810,53356.121,753190,708108.791,579171,167108.40
 พิษณุโลก33,81424,72973.1314,55958.872,313251,217108.612,117229,267108.3024,05871.1513,53256.251,913205,491107.421,809194,060107.2724,62672.8313,46754.692,249245,727109.262,081226,703108.9423,63369.8912,77054.032,193237,245108.182,057220,407107.15
 เพชรบูรณ์47,62731,77966.7216,35451.462,523273,543108.422,332251,497107.8532,67568.6116,70151.112,444262,955107.592,246240,275106.9830,51664.0715,58451.072,322252,270108.642,108227,024107.7029,65962.2715,02450.662,383257,442108.032,184233,934107.11
 รวมทั้งหมด165,70497,70658.9655,14056.438,914970,571108.888,247892,810108.2699,72660.1855,86856.028,100876,373108.197,530811,110107.72108,24665.3259,70555.169,3141,016,279109.118,661939,211108.44109,99166.3859,92254.489,8491,065,690108.209,075975,076107.45
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562