DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เชียงใหม่62,59949,89079.7024,38648.884,791514,132107.314,403469,628106.6652,68384.1626,15549.654,910525,279106.984,560485,215106.4151,53082.3225,25449.014,733508,300107.394,528483,666106.8251,29681.9424,91548.574,755509,320107.114,521481,629106.53
 ลำพูน17,37711,88468.396,77957.041,119122,817109.761,065115,664108.6011,69867.326,65556.89954103,974108.9991598,733107.9010,34759.545,99857.9784392,451109.6780086,764108.4610,33659.485,86056.7089897,288108.3484390,750107.65
 ลำปาง28,39521,86677.0112,07455.222,008219,701109.411,978216,144109.2719,36768.2110,48254.121,547167,867108.511,467158,942108.3420,94173.7511,38754.381,969217,888110.661,854203,856109.9518,35064.6210,05154.771,629178,493109.571,458157,965108.34
 แพร่16,95113,03676.907,28555.881,176127,560108.471,163125,417107.8412,44873.446,83254.881,059114,516108.141,010108,539107.4611,97970.676,62055.261,058116,275109.901,025111,888109.1612,54474.006,90055.011,122121,185108.011,041111,344106.96
 น่าน24,70619,00176.919,59750.511,760189,894107.891,644175,905107.0019,03877.069,58750.361,611173,711107.831,593170,145106.8119,16977.599,33348.691,691182,796108.101,622174,123107.3518,82576.209,28849.341,625174,742107.531,545165,133106.88
 พะเยา16,45113,74183.536,66048.471,229134,033109.061,187128,845108.5514,31987.046,39144.631,287139,835108.651,237133,304107.7610,43763.444,76445.6587095,026109.2381588,080108.0700.0000.00000.00000.00
 เชียงราย60,58940,00766.0320,79651.983,408366,960107.683,131333,444106.5039,39065.0120,66352.463,038327,358107.752,895308,808106.6738,27063.1619,60751.232,989321,395107.532,781297,481106.9739,95865.9519,95949.953,389363,406107.233,171337,586106.46
 แม่ฮ่องสอน16,29812,55177.016,42351.181,178126,284107.201,172124,753106.4412,27975.346,25850.971,017108,285106.471,029108,887105.8212,43276.286,33750.971,063113,959107.211,088115,781106.4212,14974.545,88148.411,078114,477106.191,098116,255105.88
 รวมทั้งหมด243,366181,97674.7794,00051.6616,6691,801,381108.0715,7431,689,800107.34181,22274.4693,02351.3315,4231,660,825107.6814,7061,572,573106.93175,10571.9589,30051.0015,2161,648,090108.3114,5131,561,639107.60163,45867.1782,85450.6914,4961,558,911107.5413,6771,460,662106.80
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 มิถุนายน 2564