DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 สงขลา83,56158,09469.5229,21950.305,400582,489107.875,257563,482107.1959,15470.7929,24349.445,221562,738107.785,004536,442107.2058,56670.0929,36550.145,353580,509108.455,096549,143107.7654,76865.5427,65950.504,907529,512107.914,527486,054107.37
 สตูล26,35519,06472.349,25148.531,822196,870108.051,713184,581107.7518,63670.719,03148.461,611173,472107.681,582169,628107.2218,33969.588,67247.291,675180,056107.501,589170,528107.3217,76367.407,85344.211,554166,881107.391,487158,378106.51
 ตรัง37,57823,55962.6911,65949.492,188236,056107.892,092225,226107.6621,79357.9910,51948.271,858200,952108.161,719185,273107.7822,86460.8411,26249.261,985216,796109.221,904206,436108.4222,99961.2011,36349.412,079225,514108.471,949210,848108.18
 พัทลุง30,46821,58770.8510,77449.912,051224,256109.341,962212,889108.5122,12072.6010,99049.682,002217,866108.821,835198,810108.3421,29969.9110,39548.812,019220,710109.321,823198,598108.9420,98668.8810,28148.991,816197,643108.831,715185,858108.37
 ปัตตานี55,45242,35076.3721,53950.864,112439,795106.953,881414,844106.8943,57478.5822,46551.564,055434,893107.253,734399,923107.1042,10275.9321,61451.343,855413,665107.313,616386,673106.9344,28879.8723,75153.634,127440,820106.813,858410,505106.40
 ยะลา41,72131,17174.7117,26355.383,067328,565107.132,830302,822107.0030,73773.6717,35556.462,710289,953106.992,514267,664106.4729,45570.6016,52556.102,642283,210107.202,492266,423106.9128,19667.5813,95249.482,590276,522106.772,394254,158106.16
 นราธิวาส102,15473,58472.0335,29747.976,871732,024106.546,340673,052106.1675,81874.2236,79948.546,546700,907107.076,192659,281106.4771,86770.3534,63048.195,952639,251107.405,939634,962106.9172,81071.2733,92846.605,958635,900106.736,029641,298106.37
 รวมทั้งหมด377,289269,40971.41135,00250.1125,5112,740,055107.4124,0752,576,896107.04271,83272.05136,40250.1824,0032,580,781107.5222,5802,417,021107.04264,49270.10132,46350.0823,4812,534,197107.9322,4592,412,763107.43261,81069.39128,78749.1923,0312,472,792107.3721,9592,347,099106.89
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561