DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ศรีสะเกษ85,88259,48269.2631,35152.715,756628,125109.135,545603,207108.7857,16566.5631,42654.974,679510,886109.194,576498,074108.8457,73067.2231,51754.595,200572,371110.075,018548,811109.3748,35856.3126,04853.864,200459,125109.323,930426,587108.55
 อุบลราชธานี113,54279,68970.1840,49650.827,582823,665108.637,120768,375107.9273,58464.8138,01351.666,073661,008108.845,513594,898107.9175,93766.8838,69750.967,021767,384109.306,456701,750108.7070,65162.2237,23852.716,178671,954108.775,820630,410108.32
 ยโสธร28,86922,26077.1110,75248.302,186237,818108.792,140230,871107.8822,72978.739,42641.472,117225,359106.452,038216,379106.1721,40674.159,07942.412,085224,713107.781,929208,032107.8421,24973.608,92341.992,007214,808107.031,917205,415107.15
 อำนาจเจริญ21,07616,43677.988,93654.371,525165,965108.831,489161,854108.7015,66674.338,75455.881,343145,505108.341,269137,509108.3614,43268.487,92354.901,361148,977109.461,278139,023108.7814,24167.577,12050.001,302140,588107.981,225132,247107.96
 มุกดาหาร22,88113,07557.146,18047.271,190129,085108.471,126121,298107.7212,96256.655,78644.641,006108,239107.5992397,841106.0013,07057.125,95345.551,113121,315109.00986106,277107.7912,87056.255,52742.941,085117,107107.93994106,150106.79
 รวมทั้งหมด272,250190,94270.1397,71551.1818,2391,984,658108.8117,4201,885,605108.24182,10666.8993,40551.2915,2181,650,997108.4914,3191,544,701107.88182,57567.0693,16951.0316,7801,834,760109.3415,6671,703,893108.76167,36961.4884,85650.7014,7721,603,582108.5613,8861,500,809108.08
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561