DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บึงกาฬ25,91014,60556.376,47344.321,405150,383107.031,262134,296106.4216,00761.787,08344.251,473157,339106.821,424151,845106.6313,38751.675,60541.871,135122,388107.831,093117,206107.2315,39059.405,72237.181,392146,862105.501,376145,615105.82
 หนองบัวลำภู28,67024,15384.2414,10758.412,494272,089109.102,312250,341108.2822,87579.7913,13357.412,085227,521109.121,997216,437108.3822,35477.9712,79757.252,079228,350109.841,978215,526108.9620,58271.7911,26754.741,849202,278109.401,758191,505108.93
 อุดรธานี174,488105,36160.3855,10952.309,109993,616109.088,747948,583108.45115,55666.2358,07650.2610,2501,119,618109.239,8401,066,854108.42107,76161.7654,69950.769,054987,731109.098,813956,220108.50109,33662.6652,86848.359,8311,065,298108.369,4881,023,948107.92
 เลย38,33824,31663.4310,97645.142,220240,517108.341,997215,491107.9126,99970.4211,88944.032,373255,032107.472,202236,497107.4024,13362.9510,14342.032,144231,715108.082,006216,406107.8825,14165.5810,04539.952,205236,302107.172,034217,550106.96
 หนองคาย28,35718,36764.779,46651.541,807198,217109.691,718187,218108.9717,28060.949,13452.861,544168,363109.041,427155,056108.6617,53261.838,48948.421,699186,120109.551,579171,931108.8916,45358.027,88947.951,502163,826109.071,322143,273108.38
 สกลนคร126,54584,76066.9843,08750.837,346796,475108.426,897748,074108.4677,59261.3238,65249.815,897636,470107.935,396579,919107.4772,34757.1734,96748.335,873634,654108.065,343574,764107.5768,63954.2430,85344.955,605601,519107.325,244560,943106.97
 นครพนม42,20035,01382.9717,82750.923,571387,936108.643,387365,609107.9435,62384.4118,87752.993,450375,675108.893,342361,874108.2835,44984.0019,57955.233,561390,490109.663,384369,596109.2227,67665.5814,15651.152,528275,233108.872,426262,893108.36
 รวมทั้งหมด464,508306,57566.00157,04551.2327,9523,039,233108.7326,3202,849,612108.27311,93267.15156,84450.2827,0722,940,018108.6025,6282,768,482108.03292,96363.07146,27949.9325,5452,781,448108.8824,1962,621,649108.35283,21760.97132,80046.8924,9122,691,318108.0323,6482,545,727107.65
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561