DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 สมุทรปราการ48,24129,12160.3715,97254.853,175348,671109.822,967324,136109.2528,34358.7515,95056.272,773304,286109.732,691294,004109.2526,35354.6314,54555.192,519277,360110.112,407263,506109.4726,95355.8712,72747.222,713287,044105.802,405253,935105.59
 ชลบุรี119,65554,76345.7730,15855.075,649618,936109.575,237570,884109.0154,97845.9530,20154.934,889531,760108.774,348472,190108.6050,15541.9224,99149.834,996543,562108.804,490486,813108.4252,16243.5923,50745.075,215560,026107.394,889522,561106.89
 ระยอง37,97318,61249.0110,78857.961,812197,795109.161,630176,309108.1717,05244.919,77057.301,318142,414108.051,285138,218107.5617,74046.729,45053.271,682182,946108.771,546167,307108.2217,86647.059,04850.641,673181,584108.541,604173,080107.91
 จันทบุรี24,53618,23874.339,99754.811,974214,797108.811,707184,281107.9616,86668.748,97053.181,552167,729108.071,349144,769107.3216,32166.528,41751.571,623177,702109.491,437156,474108.8915,70864.027,90150.301,515163,638108.011,406151,465107.73
 ตราด12,0438,28468.793,82646.19945103,415109.4383790,688108.357,64463.473,57446.7669074,416107.8562967,058106.618,33169.183,73044.7784391,414108.4477784,102108.248,21568.213,60243.8582789,201107.8678384,091107.40
 ฉะเชิงเทรา37,35621,95158.7612,35456.282,303251,566109.232,184236,630108.3519,99753.5311,34156.711,734187,988108.411,677181,215108.0619,44952.0611,05456.841,770194,019109.621,609175,366108.9919,17951.349,55249.801,716186,099108.451,571168,694107.38
 ปราจีนบุรี28,58019,13466.959,33348.782,057225,780109.761,842200,284108.7319,92969.7310,22651.311,879205,151109.181,753189,953108.3619,16167.049,44449.291,816199,827110.041,701185,365108.9718,30264.049,26350.611,762192,054109.001,605173,960108.39
 สระแก้ว32,61622,16267.9511,50251.902,286249,296109.052,188236,851108.2524,03873.7012,78853.202,187237,517108.602,077225,189108.4224,10273.9013,06354.202,446267,860109.512,293249,544108.8321,19364.9811,26653.161,852200,763108.401,752189,306108.05
 รวมทั้งหมด341,000192,26556.38103,93054.0620,2012,210,256109.4118,5922,020,063108.65188,84755.38102,82054.4517,0221,851,261108.7615,8091,712,596108.33181,61253.2694,69452.1417,6951,934,690109.3416,2601,768,477108.76179,57852.6686,86648.3717,2731,860,409107.7116,0151,717,092107.22
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 19 กุมภาพันธ์ 2562