DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ราชบุรี42,66532,11875.2816,24350.573,408372,148109.203,065332,726108.5631,83974.6316,08750.533,128339,168108.432,735295,319107.9832,00675.0216,85752.673,202351,212109.692,884314,493109.0530,33471.1014,74848.622,975323,106108.612,849308,027108.12
 กาญจนบุรี44,25831,92572.1315,31947.983,247349,173107.543,123333,777106.8832,23872.8415,28847.422,950315,896107.082,767295,813106.9130,86869.7514,23746.123,029330,019108.952,810303,425107.9831,27670.6714,05144.932,950317,842107.742,694288,808107.20
 สุพรรณบุรี39,19030,98979.0715,71650.713,269356,805109.152,993324,602108.4530,27077.2415,16850.112,783298,403107.222,594275,169106.0829,64975.6514,81949.982,867314,126109.572,660287,820108.2028,80673.5013,84548.062,683286,905106.932,653281,465106.09
 นครปฐม81,03852,54064.8328,12753.535,498601,753109.454,895532,029108.6954,48267.2328,49952.315,385585,269108.694,766514,846108.0251,59963.6727,33352.975,035552,229109.684,744516,190108.8148,83960.2724,98851.164,852527,952108.814,546490,832107.97
 สมุทรสาคร30,66716,31953.218,12849.811,885206,175109.381,854201,522108.7015,23249.677,80951.271,443158,825110.071,365150,839110.5016,81054.818,31149.441,985219,210110.431,846200,749108.7514,70447.957,14448.591,614176,154109.141,475160,713108.96
 สมุทรสงคราม7,4405,47773.623,01455.0356962,748110.2853658,683109.485,43273.012,93954.1154359,589109.7448352,622108.955,63975.793,15555.9560366,872110.9056361,876109.905,11668.762,82355.1852457,595109.9147351,739109.38
 เพชรบุรี25,37718,66973.579,45550.651,886205,184108.791,741188,572108.3118,01270.989,26851.451,711182,487106.661,610169,373105.2019,00474.899,79251.531,820198,377109.001,696183,539108.2219,53676.989,80750.201,882205,236109.051,764190,446107.96
 ประจวบคีรีขันธ์26,92020,03474.4210,55752.702,097228,619109.021,960212,858108.6019,29471.6710,34153.601,800196,413109.121,690184,724109.3019,62272.8910,49653.491,884207,835110.321,821199,422109.5117,19763.889,25053.791,542169,396109.851,503163,919109.06
 รวมทั้งหมด297,555208,07169.93106,55951.2121,8592,382,605109.0020,1672,184,769108.33206,79969.50105,39950.9719,7432,136,050108.1918,0101,938,705107.65205,19768.96105,00051.1720,4252,239,880109.6619,0242,067,514108.68195,80865.8196,65649.3619,0222,064,186108.5217,9571,935,949107.81
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 10 กุมภาพันธ์ 2562