DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ชัยนาท15,53411,83876.215,90549.881,202132,479110.221,155126,022109.1111,06971.265,48849.58987108,619110.05979106,926109.2211,49774.015,49947.831,121124,217110.811,055115,532109.5110,63568.464,85845.681,011110,503109.30934101,374108.54
 นครสวรรค์46,07127,77060.2813,25347.722,807306,966109.362,683290,889108.4229,02062.9913,81747.612,687292,451108.842,548276,501108.5228,69362.2814,00448.812,684294,729109.812,565280,256109.2627,24359.1312,83147.102,637286,873108.792,440263,914108.16
 อุทัยธานี16,73912,45674.416,07648.781,266138,050109.041,154125,092108.4011,93671.315,92849.661,115122,007109.421,052114,531108.8712,26173.255,90548.161,193130,719109.571,143124,748109.1411,75270.215,59547.611,152126,424109.741,059114,707108.32
 กำแพงเพชร35,19224,15268.6312,32951.052,533277,059109.382,255244,861108.5925,12671.4013,07752.052,301250,405108.822,138230,825107.9623,59367.0412,41252.612,173238,087109.572,063223,913108.5424,37569.2612,17149.932,272246,574108.532,233241,315108.07
 พิจิตร24,56818,11873.758,38246.261,953213,620109.381,722186,863108.5216,86468.647,46344.251,594173,043108.561,485159,615107.4816,02465.226,97943.551,525166,222109.001,381149,579108.3116,53767.316,82741.281,636176,902108.131,513161,723106.89
 รวมทั้งหมด138,10494,33468.3145,94548.709,7611,068,174109.438,969973,727108.5794,01568.0845,77348.698,684946,525109.008,202888,398108.3192,06866.6744,79948.668,696953,974109.708,207894,028108.9390,54265.5642,28246.708,708947,276108.788,179883,033107.96
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561