DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 อุตรดิตถ์19,82914,79074.597,16748.461,508165,543109.781,409153,866109.2014,43772.817,20349.891,354149,472110.391,218133,534109.6314,31372.187,08849.521,432157,500109.991,270139,119109.5412,92465.186,39349.471,183128,736108.821,026111,021108.21
 ตาก39,95912,41931.085,59245.031,510163,901108.541,390149,367107.4627,53968.9213,43448.782,224238,919107.432,148229,921107.0417,45543.687,94545.521,626175,658108.031,566168,495107.6026,17765.5112,46147.602,291247,017107.822,189233,553106.69
 สุโขทัย27,21521,19677.889,63545.462,135233,796109.511,975214,996108.8620,75776.279,61846.341,941212,234109.341,788194,436108.7420,32874.699,29145.711,910210,062109.981,737190,143109.4719,41671.348,92045.941,747190,245108.901,681182,441108.53
 พิษณุโลก36,14223,08463.8711,88551.492,276249,532109.642,066224,682108.7521,47559.4211,71154.531,783195,111109.431,578172,456109.2923,93066.2112,87553.802,466272,562110.532,231246,131110.3220,83257.6410,78951.791,775194,321109.481,639178,713109.04
 เพชรบูรณ์49,57834,06668.7115,48545.463,036331,720109.262,786302,269108.5030,98962.5114,18745.782,330252,781108.492,180235,485108.0231,11462.7613,82344.432,461268,121108.952,355254,942108.2631,94164.4313,49442.252,583279,117108.062,326249,024107.06
 รวมทั้งหมด172,723105,55561.1149,76447.1510,4651,144,492109.369,6261,045,180108.58115,19766.6956,15348.759,6321,048,517108.868,912965,832108.37107,14062.0351,02247.629,8951,083,903109.549,159998,830109.05111,29064.4352,05746.789,5791,039,436108.518,861954,752107.75
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561