DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ศรีสะเกษ077,6870.0032,00241.196,137660,872107.695,589600,848107.5180,2570.0033,17441.336,157661,982107.525,686610,727107.4175,0870.0031,25741.636,156667,101108.375,686614,234108.0380,2740.0033,11041.256,353685,517107.905,651608,743107.72
 อุบลราชธานี095,2630.0038,97240.917,559813,998107.697,137763,012106.9187,3080.0037,73043.216,571706,925107.586,214664,777106.9893,4310.0039,78042.587,737838,446108.377,313788,556107.8386,8140.0037,92543.697,006760,330108.536,410690,281107.69
 ยโสธร025,0870.0012,99351.792,180241,179110.632,105231,589110.0223,0320.0012,25153.191,766196,133111.061,622179,047110.3922,0750.0011,34151.371,807200,446110.931,736191,931110.5621,3950.0010,77950.381,829202,509110.721,764194,838110.45
 อำนาจเจริญ28,48426,96794.6713,63850.572,320253,007109.052,221241,060108.5426,08791.5813,74552.691,803197,384109.481,742190,237109.2128,19398.9813,28047.102,506274,803109.662,462269,682109.5424,57886.2911,66047.441,914209,659109.541,820198,686109.17
 มุกดาหาร012,3630.005,88547.6076483,693109.5567773,861109.1012,0700.005,73247.4975482,705109.6965571,218108.7311,5480.005,58248.3478686,081109.5272478,851108.9110,1460.004,78247.1361266,832109.2053958,528108.59
 รวมทั้งหมด28,484237,367833.33103,49043.6018,9602,052,749108.2717,7291,910,370107.75228,754803.10102,63244.8717,0511,845,129108.2115,9191,716,006107.80230,334808.64101,24043.9518,9922,066,877108.8317,9211,943,254108.43223,207783.6298,25644.0217,7141,924,847108.6616,1841,751,076108.20
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 ตุลาคม 2561