DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 นนทบุรี021,9640.0011,09750.521,798198,011110.131,787195,353109.3222,9870.0011,53050.161,863204,747109.901,910208,855109.3523,5020.0013,22756.281,763195,080110.651,825200,570109.9019,9290.0010,22951.331,439157,723109.611,432156,499109.29
 ปทุมธานี033,2270.0015,16245.633,129343,027109.632,779303,136109.0828,2360.0014,57551.622,196243,707110.981,989219,288110.2534,1040.0018,24553.502,655292,827110.292,435266,763109.5530,9400.0016,56353.532,383263,818110.712,165238,105109.98
 พระนครศรีอยุธยา025,2220.0012,18548.311,876206,702110.181,715187,640109.4122,1090.0010,95849.561,355150,080110.761,261138,889110.1425,7670.0013,01950.531,928214,083111.041,672184,073110.0922,6570.0011,23649.591,737191,705110.371,646181,033109.98
 อ่างทอง17,5658,08346.024,11650.9277586,086111.0880288,120109.887,41542.213,69149.7865472,102110.2562968,780109.358,16746.504,06549.7779888,512110.9278886,913110.308,09346.074,06150.1871879,221110.3473480,265109.35
 ลพบุรี025,0260.0011,25144.961,967213,687108.641,898204,811107.9124,9660.0011,44845.851,999217,538108.821,926208,778108.4023,5390.0011,11947.241,804198,599110.091,781194,172109.0224,0790.0011,11846.171,967217,609110.631,947214,082109.95
 สิงห์บุรี06,7380.003,27348.5867975,734111.5457664,019111.146,7360.003,26448.4673081,694111.9162869,716111.018,9730.004,50450.2086497,469112.8180089,453111.827,4430.003,67349.3581090,824112.1374883,231111.27
 สระบุรี016,5500.007,66446.311,232135,814110.241,135124,537109.7217,0180.007,70845.291,435158,486110.441,385151,995109.7415,4200.007,47048.441,176129,665110.261,077118,189109.7417,6570.007,95445.051,800198,841110.471,611177,247110.02
 นครนายก010,2810.004,50143.78930102,873110.6289598,114109.6210,3090.004,30441.75930102,572110.2989297,581109.408,8820.003,84143.2469476,710110.5370577,448109.869,2010.004,09644.5282191,050110.9079788,282110.77
 รวมทั้งหมด17,565147,091837.4169,24947.0812,3861,361,934109.9611,5871,265,730109.24139,776795.7667,47848.2811,1621,230,926110.2810,6201,163,882109.59148,354844.6075,49050.8911,6821,292,945110.6811,0831,217,581109.86139,999797.0368,93049.2411,6751,290,791110.5611,0801,218,744109.99
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 ตุลาคม 2561