DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ชัยนาท013,3130.006,38647.971,120124,348111.031,057116,619110.3313,7720.006,45746.881,197133,211111.291,078119,278110.6513,5470.006,57848.561,069118,754111.09997110,200110.5312,7370.006,06147.591,192132,834111.441,063117,507110.54
 นครสวรรค์035,9850.0016,85146.833,060335,374109.602,851311,170109.1437,9190.0018,40748.543,029332,433109.752,886314,729109.0535,7320.0017,06947.772,958326,242110.292,703296,065109.5334,8740.0016,57047.512,951325,120110.172,760301,826109.36
 อุทัยธานี016,7160.008,34149.901,430157,292109.991,475160,230108.6314,9200.007,53450.501,007110,686109.921,058114,603108.3213,7400.006,68048.621,120123,797110.531,127123,298109.4013,4980.006,55448.561,282141,375110.281,186129,397109.10
 กำแพงเพชร028,7980.0015,45753.672,359259,791110.132,126232,824109.5129,7610.0015,79053.062,536278,282109.732,350256,572109.1828,6870.0015,00752.312,375261,705110.192,236245,142109.6330,0040.0015,32951.092,968325,617109.712,654289,964109.26
 พิจิตร023,7370.0011,17947.102,133235,160110.252,022222,204109.8920,7070.0010,10448.801,546170,070110.011,403153,858109.6622,7880.0010,53646.231,975218,593110.681,743191,497109.8723,8320.0011,08546.512,164238,965110.431,974215,978109.41
 รวมทั้งหมด0118,5490.0058,21449.1110,1021,111,965110.079,5311,043,047109.44117,0790.0058,29249.799,3151,024,682110.008,775959,040109.29114,4940.0055,87048.809,4971,049,091110.478,806966,202109.72114,9450.0055,59948.3710,5571,163,911110.259,6371,054,672109.44
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 22 มิถุนายน 2560