DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เชียงใหม่059,6840.0025,99043.554,319468,619108.504,090441,212107.8860,8800.0027,36344.954,310467,565108.484,060438,404107.9869,1060.0029,88143.245,864635,510108.375,393580,562107.6570,5320.0030,11342.696,254677,957108.405,609604,519107.78
 ลำพูน012,7470.005,58843.841,064116,273109.28949102,739108.2611,8170.005,36045.361,008110,557109.6887494,853108.5312,9620.005,72344.151,034113,047109.33999108,470108.5812,2250.005,70946.70942103,560109.9488896,864109.08
 ลำปาง025,0610.0011,27444.991,798196,474109.271,646179,238108.8924,6180.0011,48946.671,695186,054109.771,591173,792109.2326,5780.0011,82844.502,138235,152109.991,972215,594109.3324,6840.0011,42146.271,748193,314110.591,641179,793109.56
 แพร่014,1850.007,07349.861,147127,381111.061,122124,112110.6212,3240.006,21950.46911101,236111.1384292,986110.4312,4590.006,39951.36946104,977110.9786094,793110.2213,3840.006,66649.811,183131,335111.021,071118,249110.41
 น่าน022,2940.009,13040.951,634177,851108.841,575170,388108.1819,8740.009,23846.481,508165,260109.591,510164,555108.9819,8020.009,14446.181,417155,473109.721,436156,500108.9822,2990.0010,02344.951,761193,064109.631,675182,519108.97
 พะเยา014,5670.007,34150.391,127124,501110.471,072117,752109.8412,4080.006,37651.39991109,949110.95928102,616110.5812,4960.006,31150.50994109,968110.63958105,572110.2011,3940.005,62249.34945104,228110.2987896,479109.88
 เชียงราย049,4410.0023,04946.623,182347,084109.082,965320,654108.1545,8240.0021,60547.152,772302,682109.192,662287,601108.0447,4320.0022,33647.093,379369,570109.373,290357,132108.5539,1190.0018,20646.542,664289,909108.822,507271,508108.30
 แม่ฮ่องสอน012,6240.005,05040.001,004107,133106.7189394,702106.0512,4580.005,18141.59949101,178106.6284489,268105.7713,3180.005,51741.431,099117,742107.14970103,433106.6312,1320.005,14342.39969104,510107.8589595,788107.03
 รวมทั้งหมด0210,6030.0094,49544.8715,2751,665,316109.0214,3121,550,797108.36200,2030.0092,83146.3714,1441,544,481109.2013,3111,444,075108.49214,1530.0097,13945.3616,8711,841,439109.1515,8781,722,056108.46205,7690.0092,90345.1516,4661,797,877109.1915,1641,645,719108.53
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2560