DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองนราธิวาส8,1066,18476.293,14050.7839042,213108.2443447,105108.546,22376.773,49156.1039642,456107.2140543,661107.804,98661.512,73954.9333836,095106.7932534,884107.3400.0000.00000.00000.00
 ตากใบ6,1964,33269.923,03269.9936138,380106.3232534,345105.684,42971.482,93266.2038440,863106.4136338,483106.014,61074.403,13067.9035137,435106.6536538,839106.4100.0000.00000.00000.00
 บาเจาะ4,5044,14592.032,06449.7932834,859106.2831833,612105.703,94787.632,11553.5927529,137105.9528630,198105.592,93165.081,28543.8423724,732104.3522523,343103.7500.0000.00000.00000.00
 ยี่งอ3,2922,89387.881,72259.5223024,387106.0323625,052106.152,27569.111,18952.2613814,431104.5714915,578104.551,74653.0478845.1310010,530105.3011311,894105.2600.0000.00000.00000.00
 ระแงะ6,0885,47889.982,62847.9749852,651105.7242244,242104.845,51790.623,08155.8547350,093105.9043445,633105.154,86379.882,64354.3544647,486106.4738540,719105.7600.0000.00000.00000.00
 รือเสาะ5,5963,64165.062,05556.4427228,294104.0225726,862104.524,49780.362,62758.4234435,946104.4928429,668104.463,93570.322,56565.1832033,620105.0627929,385105.3200.0000.00000.00000.00
 ศรีสาคร3,3322,34570.3885036.2516817,320103.1018218,822103.422,66079.8385532.1416016,024100.1514614,955102.432,14664.4181237.8416316,741102.7116916,957100.3400.0000.00000.00000.00
 แว้ง3,3452,70880.961,73364.0021722,732104.7621822,652103.912,97688.971,93865.1226928,577106.2324926,244105.402,77783.021,79564.6428330,040106.1523224,297104.7300.0000.00000.00000.00
 สุคิริน1,70989252.1946652.24899,419105.83768,076106.261,24072.5655644.8410510,727102.16828,651105.501,07963.1464559.7811011,690106.27909,418104.6400.0000.00000.00000.00
 สุไหงโก-ลก3,9753,41986.011,76051.4830431,970105.1624525,608104.523,50088.052,04158.3129131,089106.8427028,584105.873,16279.551,65852.4427028,978107.3325827,357106.0300.0000.00000.00000.00
 สุไหงปาดี3,2832,66181.051,86370.0126928,583106.2624926,446106.212,49075.851,84674.1425527,049106.0722423,664105.642,32170.701,71673.9325126,672106.2625126,564105.8300.0000.00000.00000.00
 จะแนะ2,5051,98179.081,23362.2413115,053114.9113714,735107.551,72969.021,01158.4711511,715101.87949,859104.881,92376.7796950.3915416,073104.3713015,321117.8500.0000.00000.00000.00
 เจาะไอร้อง2,9842,32277.821,17150.4315416,654108.1414215,238107.312,53584.951,11443.9419621,038107.3419520,391104.572,26175.771,16851.6620321,898107.8719120,152105.5100.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด54,91543,00178.3023,71755.153,411362,515106.283,241342,795105.7744,01880.1624,79656.333,401359,145105.603,181335,569105.4938,74070.5521,91356.563,226341,990106.013,013319,130105.9200.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 26 มิถุนายน 2565