DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองประจวบคีรีขันธ์3,1942,61281.781,66563.7424927,087108.7823225,135108.342,42575.921,56164.3723725,882109.2121723,592108.722,35073.581,46462.3021823,576108.1519421,019108.351,42444.5895667.1314115,371109.0113815,063109.15
 กุยบุรี2,1311,53471.981,00065.1913314,806111.3210912,027110.341,83586.111,21165.9918921,111111.7016217,724109.411,71780.571,11064.6516919,010112.4917519,181109.6156026.2833760.18485,333111.10434,712109.58
 ทับสะแก2,0621,41368.5399770.5612713,820108.8212813,737107.321,44970.2787960.6615116,297107.9313114,210108.471,52774.0596263.0015717,183109.4514115,397109.201,06551.6581076.0611012,101110.019610,410108.44
 บางสะพาน2,9831,91464.161,25465.5215617,110109.6813714,955109.162,27876.371,34559.0422424,396108.9124526,161106.782,24775.331,41562.9723726,517111.8920222,146109.631,45748.8492663.5614416,044111.4211912,970108.99
 บางสะพานน้อย1,3941,15382.7160952.829810,776109.9610010,957109.571,05475.6154751.909410,399110.6310211,128109.101,22187.5968355.9411112,389111.6110811,709108.4256140.2433860.25626,801109.69465,050109.78
 ปราณบุรี1,9341,45275.081,04972.2513515,001111.1211612,912111.311,59482.421,05866.3715817,261109.2513715,074110.031,56480.8797862.5314816,229109.6612313,527109.9851426.5833464.98465,004108.78353,821109.17
 หัวหิน3,6022,18660.691,08649.6820622,308108.2916617,947108.111,52942.4564141.9216717,893107.1414014,903106.451,89652.6482743.6218519,889107.5115716,731106.5771619.8835149.0214015,151108.2212012,949107.91
 สามร้อยยอด2,2041,98089.841,49375.4020922,987109.9918620,231108.771,87184.891,51180.7619221,069109.7317719,282108.941,83183.081,47080.2818420,294110.2918119,755109.1447721.6432367.71646,931108.30374,032108.97
 รวมทั้งหมด19,50414,24473.039,15364.261,313143,895109.591,174127,901108.9414,03571.968,75362.371,412154,308109.281,311142,074108.3714,35373.598,90962.071,409155,087110.071,281139,465108.876,77434.734,37564.5975582,736109.5863469,007108.84
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565