DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองเพชรบุรี4,4303,00067.722,04068.0027430,089109.8125627,849108.792,67360.341,72364.4624125,952107.6821923,811108.732,97667.181,84461.9629030,834106.3226428,205106.841,98244.741,40470.8418119,572108.1318620,184108.52
 เขาย้อย1,29595173.4467570.98879,590110.239710,731110.6385766.1855464.64768,347109.83839,075109.3492771.5857161.60869,586111.479410,381110.4453641.3930757.28434,491104.44485,170107.71
 หนองหญ้าปล้อง76669690.8641960.20626,794109.58697,401107.2659277.2831453.04616,643108.90566,028107.6467888.5137054.57596,462109.53616,733110.3828937.7317761.25363,915108.75323,553111.03
 ชะอำ2,9412,30978.511,49664.7926428,677108.6320622,282108.172,07970.691,29762.3924226,602109.9320121,704107.982,32479.021,44962.3526228,612109.2122824,653108.131,90164.641,30968.8622925,224110.1521423,388109.29
 ท่ายาง3,4642,11260.971,31162.0718620,403109.6918520,258109.502,23064.381,29458.0320322,122108.9819621,450109.442,28165.851,39561.1624626,927109.4624026,340109.751,65047.631,02462.0618319,653107.3917118,580108.65
 บ้านลาด2,1871,77481.121,18766.9116818,623110.8516318,146111.331,79081.851,15064.2516017,741110.8816117,772110.391,84684.411,16062.8418820,868111.0017418,963108.981,44365.9897467.5015917,652111.0214015,413110.09
 บ้านแหลม2,1211,71480.811,21871.0616718,180108.8614215,523109.321,53572.3799764.9515016,304108.6912513,679109.431,81285.431,19966.1717118,565108.5715716,818107.121,26459.5989270.5713715,004109.5212213,262108.70
 แก่งกระจาน1,6941,08263.8763058.23919,943109.26818,644106.7293255.0252856.65879,473108.89939,957107.061,12266.2359853.3011112,064108.6811212,003107.171,36180.3476255.9914715,846107.8014415,423107.10
 รวมทั้งหมด18,89813,63872.178,97665.821,299142,299109.551,199130,834109.1212,68867.147,85761.921,220133,184109.171,134123,476108.8913,96673.908,58661.481,413153,918108.931,330144,096108.3410,42655.176,84965.691,115121,357108.841,057114,973108.77
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 สิงหาคม 2565