DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองนครปฐม8,4876,78479.934,79470.6769976,292109.1466872,904109.146,14172.364,09466.6765371,148108.9659864,764108.306,61777.974,65470.3372579,378109.4968374,586109.204,91057.853,90079.4356662,222109.9352657,271108.88
 กำแพงแสน6,0385,03483.373,56170.7450454,664108.4649854,054108.545,02783.263,23164.2750654,429107.5749252,844107.415,08984.283,28164.4751155,258108.1449353,354108.223,36255.682,43572.4339042,689109.4635038,025108.64
 นครชัยศรี4,0493,23579.901,86457.6234637,365107.9933336,007108.133,24080.021,91559.1035037,865108.1935038,033108.673,34182.511,98159.2936239,060107.9038141,238108.242,03150.161,52975.2822824,997109.6426428,843109.25
 ดอนตูม1,9081,64886.371,06664.6815316,615108.5916017,336108.351,64186.011,03963.3215616,777107.5416417,522106.841,41874.3286761.1413815,027108.8913914,902107.2164934.0137758.09818,841109.15636,532103.68
 บางเลน2,8352,30381.231,37259.5731334,153109.1225727,742107.952,30581.311,34558.3530333,153109.4227529,422106.992,13775.381,23457.7427129,820110.0424526,733109.111,50252.9892961.8519821,343107.7919721,205107.64
 สามพราน5,5122,95853.661,75159.2032235,080108.9431634,338108.663,26559.231,79955.1035038,299109.4334437,091107.823,25659.071,93359.3735538,639108.8437640,721108.301,40025.4093666.8619421,267109.6216618,146109.31
 พุทธมณฑล1,68491754.4558964.239410,120107.669610,242106.691,18170.1368057.5812913,944108.0911612,335106.3483249.4152462.9810611,600109.4310011,009110.0973943.8841956.7010010,765107.65859,403110.62
 รวมทั้งหมด30,51322,87974.9814,99765.552,431264,289108.722,328252,623108.5222,80074.7214,10361.862,447265,615108.552,339252,011107.7422,69074.3614,47463.792,468268,782108.912,417262,543108.6214,59347.8310,52572.121,757192,124109.351,651179,425108.68
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 10 สิงหาคม 2565