DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองพิษณุโลก7,0883,30546.631,62149.0524826,174105.5422723,956105.533,80953.741,60042.0134136,020105.6330531,579103.543,53449.861,77250.1432534,504106.1729632,030108.2100.0000.00000.00000.00
 นครไทย3,7603,31288.092,06362.2932135,631111.0029732,245108.573,26786.891,85656.8130533,423109.5834737,769108.843,27086.972,05462.8131834,957109.9333536,808109.8700.0000.00000.00000.00
 ชาติตระการ2,1901,81682.921,11561.4014615,648107.1811211,805105.401,89786.621,24865.7920422,095108.3115816,832106.531,37062.5680158.4712213,188108.1011211,937106.5800.0000.00000.00000.00
 บางระกำ3,7112,77674.801,81465.3525527,637108.3824326,459108.882,92278.741,70658.3831234,004108.9927830,534109.832,68472.331,47054.7729732,265108.6425927,714107.0000.0000.00000.00000.00
 บางกระทุ่ม1,6551,22273.8468255.8110511,341108.019910,596107.031,21673.4762050.9911612,051103.8910610,955103.351,12267.7964357.3111712,578107.50838,923107.5100.0000.00000.00000.00
 พรหมพิราม2,6932,16980.541,46867.6818019,340107.4418119,317106.721,99073.901,28164.3718019,188106.6020822,060106.061,52056.4481853.8214315,197106.2715816,976107.4400.0000.00000.00000.00
 วัดโบสถ์1,5121,16076.7272662.59768,166107.459610,233106.591,20979.9671459.069710,346106.6611612,109104.3993661.9050654.06727,663106.43848,836105.1900.0000.00000.00000.00
 วังทอง4,0523,41084.161,99058.3626028,413109.2821823,664108.553,54287.412,00956.7230633,143108.3127729,994108.282,72267.181,50555.2922524,472108.7620121,834108.6300.0000.00000.00000.00
 เนินมะปราง2,1241,46468.9391162.2314315,686109.6910711,612108.521,42767.1887060.9713814,927108.1712113,213109.201,38365.1187062.9112914,226110.2811112,076108.7900.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด28,78520,63471.6812,39060.051,734188,036108.441,580169,887107.5221,27973.9211,90455.941,999215,197107.651,916205,045107.0218,54164.4110,43956.301,748189,050108.151,639177,134108.0700.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2565