DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองสุโขทัย3,3492,53775.751,43856.6826128,363108.6723425,344108.311,97959.0997649.3217218,736108.9313914,961107.631,75652.4390151.3116117,388108.0015316,511107.9200.0000.00000.00000.00
 บ้านด่านลานหอย1,9741,68385.261,26875.3416417,796108.5117218,671108.551,63983.031,16971.3216317,845109.4816317,931110.011,04352.8475272.109610,606110.489110,064110.5900.0000.00000.00000.00
 คีรีมาศ2,1962,05093.351,32764.7321323,246109.1420722,436108.392,02292.081,20159.4018320,621112.6818020,423113.461,16853.1972061.6411312,422109.9310011,121111.2100.0000.00000.00000.00
 กงไกรลาศ2,3931,55464.9482553.0912913,980108.3711413,131115.181,46261.0970948.5012113,088108.1712613,515107.2689937.5747853.17839,129109.99849,144108.8600.0000.00000.00000.00
 ศรีสัชนาลัย3,2002,23669.881,23355.1423125,021108.3220221,947108.652,09065.311,05250.3321423,026107.6018820,096106.891,70753.3479446.5119821,354107.8517118,450107.8900.0000.00000.00000.00
 ศรีสำโรง2,5401,74968.8697755.8617018,710110.0617919,510108.991,59462.7691057.0914515,939109.9214816,057108.4989335.1647953.64697,690111.45677,364109.9100.0000.00000.00000.00
 สวรรคโลก2,5211,34053.1567950.6711512,582109.4111712,577107.501,41256.0164945.9615016,202108.0116517,103103.651,18446.9751843.7513915,230109.5713414,322106.8800.0000.00000.00000.00
 ศรีนคร88975384.7037049.14818,890109.75788,389107.5575184.4838451.13798,615109.05818,719107.6472381.3335549.10747,737104.55788,238105.6200.0000.00000.00000.00
 ทุ่งเสลี่ยม1,8021,35475.1478157.6813514,454107.0712713,316104.851,02456.8348847.6614515,539107.1712613,295105.5293651.9442445.3010711,491107.399810,384105.9600.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด20,86415,25673.128,89858.321,499163,042108.771,430155,321108.6213,97366.977,53853.951,372149,611109.051,316142,100107.9810,30949.415,42152.591,040113,047108.70976105,598108.1900.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 พฤษภาคม 2565