DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองลพบุรี5,7292,74247.861,42151.8222724,715108.8820121,662107.773,05953.401,53350.1119821,196107.0520221,732107.582,73547.741,49654.7024126,124108.4021322,929107.6500.0000.00000.00000.00
 พัฒนานิคม2,8221,11339.4450845.64737,712105.64737,696105.4299235.1547848.19495,306108.29667,006106.151,17441.6054546.42727,745107.57939,896106.4100.0000.00000.00000.00
 โคกสำโรง2,7291,84367.5386947.1518219,775108.6515917,048107.221,71362.7768640.0518420,208109.8316617,820107.351,95071.4598450.4621523,853110.9420022,071110.3600.0000.00000.00000.00
 ชัยบาดาล3,2012,07364.761,14054.9916818,215108.4215817,118108.342,39574.821,23351.4819921,762109.3617218,192105.771,81456.6793651.6018319,871108.5817318,327105.9400.0000.00000.00000.00
 ท่าวุ้ง1,5861,22477.1868055.5612213,488110.5612013,004108.371,16073.1464055.1710711,391106.4610811,391105.471,03165.0160058.2010311,212108.85909,890109.8900.0000.00000.00000.00
 บ้านหมี่2,2941,59969.7077848.6613714,670107.0814915,828106.231,75876.6385448.5817418,923108.7516317,228105.691,60770.0584252.4015717,449111.1417719,044107.5900.0000.00000.00000.00
 ท่าหลวง1,30580661.7648860.55677,465111.42747,905106.821,10184.3758853.4111312,346109.269910,702108.1087066.6750457.939310,124108.86849,176109.2400.0000.00000.00000.00
 สระโบสถ์56237166.0123162.26424,540108.10242,635109.7946582.7427659.35485,195108.23464,988108.4331455.8716050.96374,071110.03384,178109.9500.0000.00000.00000.00
 โคกเจริญ88771280.2739855.90717,544106.25778,124105.5173783.0936048.85818,385103.52908,92799.1953460.2024245.32505,200104.00575,871103.0000.0000.00000.00000.00
 ลำสนธิ1,21979365.0534543.51656,808104.74646,676104.3173059.8933846.309410,092107.36858,987105.7378063.9939150.139810,870110.92889,613109.2400.0000.00000.00000.00
 หนองม่วง93637940.4917245.38363,905108.47242,504104.3339742.4118045.34555,808105.60434,390102.0939742.4117844.84666,957105.41454,907109.0400.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด23,27013,65558.687,03051.481,190128,837108.271,123120,200107.0314,50762.347,16649.401,302140,612108.001,240131,363105.9413,20656.756,87852.081,315143,476109.111,258135,902108.0300.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 28 มิถุนายน 2565