DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 พระนครศรีอยุธยา4,8781,47930.3267045.30707,561108.01606,182103.031,58132.4171545.22869,136106.23757,48399.771,42129.1362243.77656,862105.57807,95299.4000.0000.00000.00000.00
 ท่าเรือ1,20757147.3124242.38586,179106.53656,665102.5466054.6827942.27747,874106.41747,638103.2259549.3026444.37727,681106.68566,059108.2000.0000.00000.00000.00
 นครหลวง1,26769454.7834349.42485,022104.63515,315104.2270555.6432345.82586,181106.57555,746104.4757245.1527748.43424,591109.31525,531106.3700.0000.00000.00000.00
 บางไทร1,7951,27971.2557945.2712213,177108.01899,426105.911,32573.8258744.3013114,418110.069410,208108.601,23468.7551641.8212213,291108.9410811,843109.6600.0000.00000.00000.00
 บางบาล1,05261858.7528345.79475,038107.19485,218108.7169065.5937153.77545,868108.67535,742108.3454351.6228452.30485,166107.63424,544108.1900.0000.00000.00000.00
 บางปะอิน3,6762,35263.981,20451.1923124,644106.6824325,553105.162,21760.311,12550.7422423,719105.8921523,071107.311,77148.1896654.5519120,217105.8517417,997103.4300.0000.00000.00000.00
 บางปะหัน1,39166347.6627841.93646,488101.38545,427100.5088263.4133638.10828,518103.88808,407105.0979657.2333742.34798,320105.32717,552106.3700.0000.00000.00000.00
 ผักไห่89341146.0216339.66373,981107.59313,185102.7441045.9113833.66394,127105.82252,698107.9244649.9419643.95394,181107.21323,482108.8100.0000.00000.00000.00
 ภาชี1,10042038.1818042.86343,29897.00303,011100.3745541.3618540.66434,415102.67454,633102.9648043.6419841.25353,582102.34424,463106.2600.0000.00000.00000.00
 ลาดบัวหลวง1,57369444.1230543.95414,175101.83393,938100.9764140.7523536.66383,807100.18495,061103.2966442.2123835.84333,388102.67545,27197.6100.0000.00000.00000.00
 วังน้อย2,6261,15143.8346540.40879,086104.44727,216100.221,14843.7249142.77868,57199.66747,677103.7499237.7842943.25818,292102.37697,238104.9000.0000.00000.00000.00
 เสนา2,5731,24048.1968255.00717,571106.63828,803107.351,46456.9074150.6113414,568108.7211212,068107.751,26649.2063950.47869,482110.26909,840109.3300.0000.00000.00000.00
 บางซ้าย59725642.8811143.36323,368105.25192,066108.7429649.5812642.57353,744106.97282,848101.7123839.8710544.12202,233111.65232,451106.5700.0000.00000.00000.00
 อุทัย2,1001,03649.3344242.66757,787103.83788,024102.871,12953.7648242.699610,184106.08969,883102.9595645.5244046.03808,742109.28778,131105.6000.0000.00000.00000.00
 มหาราช67920530.198440.98121,02085.001096496.4025036.8210040.00283,003107.25181,911106.1728642.1213246.15404,250106.25262,651101.9600.0000.00000.00000.00
 บ้านแพรก27813648.926245.59202,173108.65111,183107.5511039.574540.91192,065108.681099699.6010939.215247.71101,138113.807757108.1400.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด27,68513,20547.706,09346.141,049110,568105.40982102,176104.0513,96350.446,27944.971,227130,198106.111,103116,070105.2312,36944.685,69546.041,043111,416106.821,003105,762105.4500.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 23 มิถุนายน 2565