DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองนราธิวาส7,9846,17877.383,12750.6239042,207108.2243447,105108.546,16677.233,48256.4737640,062106.5538841,611107.243,07738.541,58451.4823725,414107.2322824,534107.6100.0000.00000.00000.00
 ตากใบ6,1384,34970.853,04670.0436238,475106.2832434,242105.694,52173.663,01166.6038440,845106.3736138,264105.993,58358.372,48369.3027028,786106.6127629,362106.3800.0000.00000.00000.00
 บาเจาะ4,4244,14693.722,06049.6932934,967106.2831833,661105.854,02891.052,13653.0327629,247105.9728630,250105.771,29929.3652540.42848,708103.67939,538102.5600.0000.00000.00000.00
 ยี่งอ3,2312,91990.341,75360.0522824,155105.9423625,052106.152,27470.381,18251.9813614,196104.3814815,464104.4983725.9143351.73454,757105.71596,203105.1400.0000.00000.00000.00
 ระแงะ6,0325,51091.352,63947.8949752,549105.7342144,156104.885,46690.622,62648.0445948,473105.6141443,258104.493,63860.311,84550.7131833,496105.3327628,835104.4700.0000.00000.00000.00
 รือเสาะ5,5573,49762.931,97956.5926327,358104.0224025,045104.354,24176.322,54459.9931933,267104.2925226,309104.402,73149.151,98272.5721622,685105.0218319,171104.7600.0000.00000.00000.00
 ศรีสาคร3,2642,33471.5184136.0316817,320103.1018118,723103.442,38573.0777632.5414614,58499.8913213,514102.381,40142.9261443.8310210,505102.9911711,738100.3200.0000.00000.00000.00
 แว้ง3,3312,73382.051,74964.0021722,732104.7621822,641103.863,07792.372,00165.0326928,577106.2325026,329105.322,34170.281,59568.1323825,412106.7717618,561105.4600.0000.00000.00000.00
 สุคิริน1,67388152.6646352.55889,351106.26757,967106.231,25074.7255344.2410610,844102.30808,469105.8698558.8859560.419710,283106.01757,818104.2400.0000.00000.00000.00
 สุไหงโก-ลก3,9473,45087.411,77151.3330431,970105.1624725,819104.533,60691.362,09458.0729131,089106.8427228,804105.902,25157.031,29057.3117919,407108.4219621,010107.1900.0000.00000.00000.00
 สุไหงปาดี3,2292,65482.191,86470.2326928,583106.2625026,550106.202,51177.761,86374.1925527,049106.0722523,769105.641,87658.101,50180.0120721,951106.0420822,016105.8500.0000.00000.00000.00
 จะแนะ2,4391,97981.141,21861.5513115,053114.9113714,735107.551,74671.591,00757.6711511,715101.87939,694104.241,65767.9486051.9013113,895106.0711113,695123.3800.0000.00000.00000.00
 เจาะไอร้อง2,9542,26076.511,14250.5314515,724108.4412713,660107.562,58087.341,12943.7619120,516107.4119019,863104.541,45749.3274451.0612212,971106.3211511,978104.1600.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด54,20342,89079.1323,65255.153,391360,444106.293,208339,356105.7843,85180.9024,40455.653,323350,464105.473,091325,598105.3427,13350.0616,05159.162,246238,270106.092,113224,459106.2300.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 พฤษภาคม 2565