DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองยะลา10,8586,59160.704,33865.8255359,398107.4149252,682107.089,79790.236,62567.6278984,591107.2171275,912106.628,12474.826,23576.7575481,001107.4366370,823106.8200.0000.00000.00000.00
 เบตง3,00194231.3945047.77767,990105.13717,471105.231,96965.611,04252.9215416,539107.4017218,481107.4565021.6634653.23576,235109.39586,253107.8100.0000.00000.00000.00
 บันนังสตา5,5454,46680.542,54156.9045847,827104.4340641,940103.304,72385.183,09165.4542645,298106.3341743,872105.213,99572.053,11778.0232735,018107.0932034,446107.6400.0000.00000.00000.00
 ธารโต1,8871,35671.8664047.2011912,607105.9410411,013105.891,45577.1179254.4311311,984106.0510110,592104.8789547.4350556.42798,381106.09676,974104.0900.0000.00000.00000.00
 ยะหา4,8884,44590.943,15771.0240342,933106.5332334,185105.844,52492.553,72182.2541243,944106.6630932,816106.202,09742.901,69480.7819520,681106.0614815,674105.9100.0000.00000.00000.00
 รามัน7,3955,22370.632,43946.7032935,133106.7931633,675106.576,54388.483,27149.9943446,754107.7340843,406106.394,03154.511,94548.2533936,545107.8028230,354107.6400.0000.00000.00000.00
 กาบัง2,2711,12049.3276868.5711111,784106.169810,212104.201,80079.261,04257.8915116,059106.3512413,110105.731,20352.9785070.6611612,273105.8011211,676104.2500.0000.00000.00000.00
 กรงปินัง2,2301,62973.0592456.7210811,089102.6810110,523104.191,90485.381,13659.6611011,337103.0610510,944104.231,40963.1883259.0510010,372103.7212012,349102.9100.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด38,07525,77267.6915,25759.202,157228,761106.061,911201,701105.5532,71585.9220,72063.332,589276,506106.802,348249,133106.1022,40458.8415,52469.291,967210,506107.021,770188,549106.5200.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 พฤษภาคม 2565