DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองปัตตานี9,1783,91842.692,61866.8226127,866106.7724626,194106.486,81074.204,39564.5442344,701105.6841043,374105.793,17834.632,06164.8526127,492105.3326928,331105.3200.0000.00000.00000.00
 โคกโพธิ์4,3213,21174.311,96461.1621822,913105.1122023,192105.423,19373.891,57949.4521122,372106.0320721,932105.952,13149.321,42366.7817318,507106.9815216,165106.3500.0000.00000.00000.00
 หนองจิก6,5803,39051.522,43671.8629231,176106.7726728,544106.914,55369.193,34073.3634837,869108.8232235,255109.492,88743.882,07871.9822524,443108.6424626,599108.1300.0000.00000.00000.00
 ปะนาเระ3,3381,69350.721,21371.6513314,073105.8113514,425106.852,90687.062,06971.2022523,922106.3222223,384105.332,01460.341,51074.9814815,762106.5016917,832105.5100.0000.00000.00000.00
 มายอ5,2763,24161.431,44544.5929531,268105.9927429,455107.504,59587.091,90041.3541044,087107.5339241,841106.742,44446.321,18048.2820722,392108.1723925,675107.4300.0000.00000.00000.00
 ทุ่งยางแดง1,94664633.2025739.78484,982103.79464,663101.371,77691.2674642.0016317,079104.7813914,572104.8338419.7313434.90343,435101.03373,795102.5700.0000.00000.00000.00
 สายบุรี5,0881,45628.6261242.0310410,583101.7610610,705100.992,59851.061,19145.8419820,535103.7117718,249103.101,55530.5672446.5613013,577104.4413213,631103.2700.0000.00000.00000.00
 ไม้แก่น1,04449046.9326353.67313,06999.00404,050101.2581578.0745956.32515,159101.16545,727106.0640738.9831477.15323,352104.75343,587105.5000.0000.00000.00000.00
 ยะหริ่ง6,7473,76755.832,48766.0228529,865104.7927428,679104.675,71384.673,80866.6547650,256105.5847650,201105.463,05045.212,19972.1024726,316106.5423224,731106.6000.0000.00000.00000.00
 ยะรัง6,9735,28675.813,30362.4941143,343105.4638740,869105.606,36491.274,83275.9350053,269106.5450954,128106.343,99657.312,86671.7233836,049106.6538540,904106.2400.0000.00000.00000.00
 กะพ้อ1,4421,07574.5562157.77879,279106.66939,833105.731,04272.2655853.55768,069106.17889,201104.5639027.0524061.54333,572108.24293,071105.9000.0000.00000.00000.00
 แม่ลาน1,24757746.2734659.97484,969103.52373,910105.6899980.1157957.96484,977103.69485,086105.9630224.2217256.95181,961108.94151,618107.8700.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด53,18028,75054.0617,56561.102,213233,386105.462,125224,519105.6641,36477.7825,45661.543,129332,295106.203,044322,950106.0922,73842.7614,90165.531,846196,858106.641,939205,939106.2100.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 23 พฤษภาคม 2565