DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองพัทลุง4,2673,28877.062,13764.9929532,713110.8931934,935109.513,32477.902,24367.4828731,745110.6132035,021109.441,70539.961,09964.4614215,667110.3315416,949110.0600.0000.00000.00000.00
 กงหรา2,1442,01293.841,43671.3719120,878109.3116717,995107.752,01193.801,17358.3317818,962106.5316117,126106.371,08050.3771766.399310,110108.71788,404107.7400.0000.00000.00000.00
 เขาชัยสน2,1751,63675.221,09066.6314415,698109.0114716,036109.091,76180.971,08261.4416017,094106.8414415,449107.281,63875.311,06264.8417218,763109.0914515,815109.0700.0000.00000.00000.00
 ตะโหมด1,7351,41381.4490163.7712213,202108.2111212,215109.061,34777.6470252.1213815,343111.1811612,731109.7548728.0723648.46404,419110.48343,628106.7100.0000.00000.00000.00
 ควนขนุน3,3223,08192.752,01165.2729132,209110.6828731,638110.243,12394.011,93061.8028531,336109.9528130,773109.512,53276.221,64364.8924927,434110.1820822,849109.8500.0000.00000.00000.00
 ปากพะยูน2,1291,67678.721,12166.8916517,650106.9716717,958107.531,88788.631,19063.0620321,546106.1417518,384105.0593844.0656159.81899,436106.02697,356106.6100.0000.00000.00000.00
 ศรีบรรพต85077390.9442354.72545,954110.26637,007111.2271684.2437452.23596,592111.73515,693111.6364676.0032950.93545,911109.46465,082110.4800.0000.00000.00000.00
 ป่าบอน2,3551,53865.3188157.2813013,958107.3713013,936107.201,69571.9788852.3915616,884108.2311912,726106.941,02643.5754853.41889,511108.08616,637108.8000.0000.00000.00000.00
 บางแก้ว1,23978363.2057373.18697,421107.55798,555108.291,00380.9564764.519310,024107.789310,018107.7254543.9935665.32343,664107.76404,369109.2300.0000.00000.00000.00
 ป่าพะยอม1,6971,37981.2687763.6012013,317110.9813013,982107.551,21271.4282367.909610,660111.049910,822109.3191453.8656161.38779,368121.66707,723110.3300.0000.00000.00000.00
 ศรีนครินทร์1,16693980.5361565.50828,884108.34818,865109.4494981.3955258.17788,428108.05778,349108.4383971.9654665.08697,533109.17687,442109.4400.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด23,07918,51880.2412,06565.151,663181,884109.371,682183,122108.8719,02882.4511,60460.981,733188,614108.841,636177,092108.2512,35053.517,65862.011,107121,816110.04973106,254109.2000.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 23 พฤษภาคม 2565