DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองตรัง5,8164,55078.232,81561.8738441,716108.6435938,625107.595,02786.433,04860.6343647,190108.2343146,092106.943,47859.802,57774.0934337,269108.6632034,656108.3000.0000.00000.00000.00
 กันตัง4,0842,80868.761,55055.2026128,038107.4324225,658106.023,18678.011,81657.0028330,780108.7632234,435106.941,47536.1290261.1510811,978110.9111112,110109.1000.0000.00000.00000.00
 ย่านตาขาว3,1762,64783.341,64462.1125327,416108.3625026,974107.902,76687.091,90868.9827530,144109.6125627,980109.301,87959.161,12759.9817518,585106.2015616,827107.8700.0000.00000.00000.00
 ปะเหลียน3,2462,88788.941,91466.3025928,127108.6026027,970107.582,99592.272,04868.3826629,244109.9427730,198109.021,25238.5792573.8810311,307109.78808,714108.9300.0000.00000.00000.00
 สิเกา2,0361,91093.811,32169.1623925,898108.3618419,745107.311,93094.791,35370.1023025,084109.0618520,211109.251,61679.371,37485.0216618,251109.9515216,685109.7700.0000.00000.00000.00
 ห้วยยอด3,8373,20683.551,79656.0230332,069105.8429331,056105.993,36287.622,27267.5829832,079107.6530132,407107.662,36161.531,59967.7320522,157108.0818019,474108.1900.0000.00000.00000.00
 วังวิเศษ2,2121,24756.3761149.0010210,858106.459310,006107.591,56370.6670044.7916918,161107.4612513,326106.6186839.2447554.729810,766109.86656,958107.0500.0000.00000.00000.00
 นาโยง2,1631,79482.9492251.3915316,489107.7716617,668106.431,97991.4998549.7716918,222107.8218219,638107.901,44166.6296266.7611712,835109.7012914,025108.7200.0000.00000.00000.00
 รัษฎา1,6141,52094.181,06069.7415416,720108.5716517,495106.031,50493.1897664.8915416,223105.3416017,080106.7584452.2960872.0410311,451111.17909,906110.0700.0000.00000.00000.00
 หาดสำราญ87683094.7555767.11778,421109.36788,572109.9078889.9550864.47707,603108.61677,204107.5233638.3610029.76232,411104.83151,48799.1300.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด29,06023,39980.5214,19060.642,185235,752107.902,090223,769107.0725,10086.3715,61462.212,350254,730108.402,306248,571107.7915,55053.5110,64968.481,441157,010108.961,298140,842108.5100.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 พฤษภาคม 2565