DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองสตูล6,8095,84085.772,95150.5345849,045107.0941344,062106.695,64582.902,63946.7544046,813106.3943045,424105.643,46950.951,95156.2430933,634108.8528931,279108.2300.0000.00000.00000.00
 ควนโดน1,9641,85494.401,19864.6214515,723108.4313214,340108.641,88595.981,13860.3715416,763108.8513815,180110.001,09355.6561856.5410311,067107.45778,311107.9400.0000.00000.00000.00
 ควนกาหลง2,0991,97093.851,15058.3819220,722107.9317618,867107.202,02196.281,25362.0019320,703107.2717418,757107.801,47570.271,01168.5414215,479109.0112013,098109.1500.0000.00000.00000.00
 ท่าแพ2,1962,05593.581,14855.8620622,570109.5620523,160112.982,05393.491,27161.9117819,535109.7520722,629109.321,12451.1868460.85788,443108.249810,659108.7700.0000.00000.00000.00
 ละงู4,4943,48077.441,80851.9533935,760105.4928930,875106.833,45776.921,74650.5133635,418105.4132534,244105.371,85441.261,09759.1717017,958105.6414515,416106.3200.0000.00000.00000.00
 ทุ่งหว้า1,5441,41691.7179956.4313014,184109.1113414,431107.691,20477.9867455.98808,809110.1110210,655104.4676949.8145058.52566,105109.02727,816108.5600.0000.00000.00000.00
 มะนัง1,2741,17992.5474863.4410110,970108.6110511,332107.921,18593.0161251.6510911,650106.8811712,325105.3458245.6833357.22424,674111.29475,040107.2300.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด20,38017,79487.319,80255.091,571168,974107.561,454157,067108.0217,45085.629,33353.481,490159,691107.181,493159,214106.6410,36650.866,14459.2790097,360108.1884891,619108.0400.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565