DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองสงขลา5,3983,93772.933,30583.9538942,962110.4433536,628109.344,13276.553,42782.9439543,495110.1133736,937109.613,17458.802,46177.5434437,927110.2527930,512109.3600.0000.00000.00000.00
 สทิงพระ1,9611,29966.2496974.6014315,796110.4613414,772110.241,80291.891,30272.2516918,621110.1816417,998109.741,13958.0896184.3710411,514110.719410,388110.5100.0000.00000.00000.00
 จะนะ7,1136,13886.294,01065.3359363,539107.1554457,891106.426,65893.604,49567.5163968,842107.7359163,534107.504,51063.412,96565.7444848,315107.8536739,576107.8400.0000.00000.00000.00
 นาทวี3,7322,39464.151,44360.2821222,959108.3020521,966107.153,36190.061,98859.1526628,697107.8826728,605107.131,85549.711,04956.5517118,513108.2617518,879107.8800.0000.00000.00000.00
 เทพา5,1313,39566.171,91256.3229131,129106.9727028,796106.654,47987.292,43654.3934537,059107.4235437,621106.272,64151.471,35351.2323424,992106.8021723,007106.0200.0000.00000.00000.00
 สะบ้าย้อย6,2634,85577.522,81557.9842145,092107.1140042,546106.375,46187.193,61166.1248351,807107.2646549,653106.783,39354.182,42471.4435938,736107.9035438,068107.5400.0000.00000.00000.00
 ระโนด2,29782836.0546055.56616,667109.30545,783107.091,84380.2498153.2317018,697109.9815216,466108.3382736.0048258.28839,142110.14727,828108.7200.0000.00000.00000.00
 กระแสสินธุ์57820936.1613866.03151,689112.60131,476113.5444076.1225357.50414,615112.56374,189113.2243875.7827863.47444,916111.73394,333111.1000.0000.00000.00000.00
 รัตภูมิ4,3222,86666.311,70359.4227329,786109.1126228,434108.533,73286.352,09756.1931734,380108.4533035,425107.352,33654.051,29955.6122124,315110.0220522,195108.2700.0000.00000.00000.00
 สะเดา5,7731,78830.971,20267.2315616,815107.7914415,474107.463,09953.681,77057.1229231,412107.5827929,896107.151,78930.991,20367.2414615,671107.3413814,652106.1700.0000.00000.00000.00
 หาดใหญ่12,7414,46035.012,91465.3439843,293108.7833135,737107.977,69960.435,21167.6871378,159109.6262968,500108.906,69352.534,76171.1369075,847109.9263569,353109.2200.0000.00000.00000.00
 นาหม่อม98171172.4851973.00738,143111.55576,299110.5160761.8841868.86545,957110.31303,275109.1736837.5123563.86212,295109.29101,066106.6000.0000.00000.00000.00
 ควนเนียง1,5201,29685.2696074.0713114,186108.2912713,679107.711,32587.171,04779.0212813,869108.3511812,744108.0059539.1445776.81495,263107.41424,534107.9500.0000.00000.00000.00
 บางกล่ำ1,8141,62189.361,12269.2216317,966110.2215717,034108.501,55285.5699764.2414015,444110.3113914,945107.521,60388.371,05365.6914616,015109.6917118,572108.6100.0000.00000.00000.00
 สิงหนคร4,2533,29477.452,25968.5830132,887109.2629932,717109.422,62061.601,76967.5223225,331109.1922724,854109.491,85343.571,21365.4618720,198108.0118620,128108.2200.0000.00000.00000.00
 คลองหอยโข่ง1,19854345.3332459.67394,314110.62465,020109.1364854.0935755.09606,592109.87596,402108.5130925.7919563.11212,324110.67343,747110.2100.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด65,07539,63460.9126,05565.743,659397,223108.563,378364,252107.8349,45876.0032,15965.024,444482,977108.684,178451,044107.9633,52351.5122,38966.793,268355,983108.933,018326,838108.3000.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 21 พฤษภาคม 2565