DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองประจวบคีรีขันธ์3,1732,62282.631,67163.7325027,200108.8023225,135108.342,43376.681,56464.2823525,670109.2321623,486108.731,98462.531,22161.5416818,025107.2915716,895107.6100.0000.00000.00000.00
 กุยบุรี2,1191,55673.431,01365.1013414,920111.3410912,027110.341,85887.681,22365.8219121,334111.7016217,732109.461,48470.0395764.4913214,842112.4413414,665109.4400.0000.00000.00000.00
 ทับสะแก2,0451,27362.2589770.4611312,293108.7911512,345107.351,28562.8480062.2614215,290107.6812313,289108.041,23260.2484168.2614816,269109.9313514,732109.1300.0000.00000.00000.00
 บางสะพาน2,9321,91365.251,24364.9815617,107109.6613614,837109.102,27977.731,31657.7422424,385108.8624426,055106.782,17874.281,37663.1822625,171111.3818720,331108.7200.0000.00000.00000.00
 บางสะพานน้อย1,3891,15983.4461052.639810,776109.9610010,957109.571,06776.8255752.209510,502110.5510311,234109.071,06576.6759455.779710,777111.109510,360109.0500.0000.00000.00000.00
 ปราณบุรี1,8091,43279.161,04372.8413414,892111.1311512,813111.421,57987.291,05066.5015817,261109.2513614,970110.0795852.9652755.01879,578110.09778,421109.3600.0000.00000.00000.00
 หัวหิน3,4271,74450.8989851.4918720,293108.5215316,596108.471,23135.9256245.6512913,999108.5210511,322107.831,02529.9144042.9311111,999108.10849,034107.5500.0000.00000.00000.00
 สามร้อยยอด2,1181,97093.011,48775.4820922,981109.9618720,337108.751,86387.961,50680.8419020,846109.7217819,389108.931,54672.991,24180.2715216,768110.3214215,511109.2300.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด19,01213,66971.908,86264.831,281140,462109.651,147125,047109.0213,59571.518,57863.101,364149,287109.451,267137,477108.5111,47260.347,19762.741,121123,429110.111,011109,949108.7500.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 28 มิถุนายน 2565