DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองเพชรบุรี4,2422,96369.852,01868.1126929,507109.6925527,728108.742,63662.141,71064.8724025,839107.6621923,815108.742,79765.941,79864.2827329,192106.9325527,356107.2800.0000.00000.00000.00
 เขาย้อย1,25294775.6467070.75869,486110.309710,731110.6384767.6554864.70758,242109.89839,075109.3476861.3448362.89728,032111.56808,878110.9800.0000.00000.00000.00
 หนองหญ้าปล้อง76070092.1142260.29626,794109.58707,499107.1359177.7630651.78616,638108.82576,169108.2357575.6631755.13525,664108.92535,874110.8300.0000.00000.00000.00
 ชะอำ2,9082,32980.091,50664.6626428,667108.5920622,280108.162,10272.281,31762.6524627,017109.8320221,741107.632,23376.791,55369.5525828,132109.0421823,576108.1500.0000.00000.00000.00
 ท่ายาง3,3952,10361.941,31062.2918119,913110.0218420,149109.512,21465.211,28257.9020221,972108.7719521,328109.371,97258.091,25963.8421924,223110.6120722,703109.6800.0000.00000.00000.00
 บ้านลาด2,1581,72679.981,13165.5316818,607110.7615817,560111.141,79182.991,14864.1016117,856110.9116117,762110.321,79883.321,18766.0218820,908111.2117218,873109.7300.0000.00000.00000.00
 บ้านแหลม2,1081,72481.781,22571.0616918,408108.9214315,633109.321,53973.011,00665.3715116,452108.9512413,547109.251,74282.641,18968.2516417,782108.4315016,218108.1200.0000.00000.00000.00
 แก่งกระจาน1,6471,07565.2763058.60909,773108.59818,644106.7288853.9250957.32778,439109.60879,347107.4497759.3251452.619610,260106.88949,921105.5400.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด18,47013,56773.458,91265.691,289141,155109.511,194130,224109.0712,60868.267,82662.071,213132,455109.201,128122,784108.8512,86269.648,30064.531,322144,193109.071,229133,399108.5400.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 29 มิถุนายน 2565