DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองนครปฐม8,5596,85380.074,84470.6870076,401109.1466772,787109.136,20772.524,15466.9265371,156108.9759564,462108.346,23872.884,41570.7866472,629109.3863368,972108.9600.0000.00000.00000.00
 กำแพงแสน5,9794,79280.153,22367.2648852,666107.9248152,019108.154,82480.683,02162.6249052,612107.3747350,536106.844,52875.732,93964.9143647,102108.0344147,577107.8800.0000.00000.00000.00
 นครชัยศรี4,0193,16478.731,76355.7233936,628108.0532535,180108.253,09977.111,73255.8933336,025108.1833536,401108.663,10377.211,85659.8133035,482107.5236139,015108.0700.0000.00000.00000.00
 ดอนตูม1,8931,58283.571,00963.7814315,486108.2915316,576108.341,63986.581,04563.7615616,775107.5316217,272106.621,35471.5385563.1513114,317109.2913114,099107.6300.0000.00000.00000.00
 บางเลน2,7932,29782.241,37559.8631434,257109.1025627,673108.102,21079.131,31559.5030233,119109.6727029,006107.431,78663.951,01756.9423525,810109.8321623,490108.7500.0000.00000.00000.00
 สามพราน5,3882,90953.991,71058.7832635,473108.8131834,527108.583,13758.221,70254.2635238,401109.0934036,632107.742,86453.161,77561.9832234,887108.3433236,128108.8200.0000.00000.00000.00
 พุทธมณฑล1,67990954.1458264.039410,120107.669510,138106.721,16969.6267157.4012813,834108.0811312,031106.4777846.3450564.919710,603109.319810,839110.6000.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด30,31022,50674.2514,50664.452,404261,031108.582,295248,900108.4522,28573.5213,64061.212,414261,922108.502,288246,340107.6720,65168.1313,36264.702,215240,830108.732,212240,120108.5500.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 30 มิถุนายน 2565