DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองสุพรรณบุรี5,1143,76673.642,34462.2438142,000110.2434337,745110.043,54669.342,11059.5036640,215109.8829732,318108.813,30064.532,12464.3635138,965111.0129332,358110.4400.0000.00000.00000.00
 เดิมบางนางบวช2,3252,09289.981,38065.9719721,823110.7820322,487110.771,99485.761,29664.9919321,421110.9920322,329110.001,73674.671,11864.4018220,153110.7317018,614109.4900.0000.00000.00000.00
 ด่านช้าง3,1322,78588.921,70361.1527129,682109.5321223,210109.482,87491.761,88365.5228130,621108.9725627,916109.052,71886.781,96972.4425427,925109.9424826,937108.6200.0000.00000.00000.00
 บางปลาม้า2,4212,09286.411,20957.7921322,868107.3618820,344108.211,93780.011,13158.3920021,484107.4217018,168106.871,76572.901,11563.1716917,982106.4015316,407107.2400.0000.00000.00000.00
 ศรีประจันต์2,1141,79184.721,15064.2116818,340109.1716818,412109.601,83786.901,16963.6416017,499109.3718019,702109.461,60275.781,07166.8513114,291109.0913414,625109.1400.0000.00000.00000.00
 ดอนเจดีย์1,6861,35880.5581059.6513414,389107.3812513,460107.681,27875.8080863.2212513,577108.6212013,106109.221,17869.8773562.3913814,969108.4710811,666108.0200.0000.00000.00000.00
 สองพี่น้อง4,5323,75882.922,46565.5940544,125108.9535938,894108.344,04489.232,87170.9945250,049110.7338141,471108.853,00866.372,06368.5832035,241110.1328831,193108.3100.0000.00000.00000.00
 สามชุก1,5621,41390.4689062.9916217,879110.3614215,663110.301,41090.2798269.6515016,758111.7213214,559110.301,28582.2784165.4513414,874111.0013014,283109.8700.0000.00000.00000.00
 อู่ทอง4,0613,42384.292,39569.9735738,615108.1736339,402108.553,51486.532,27964.8537939,878105.2234035,741105.123,15877.762,32673.6535738,256107.1632334,806107.7600.0000.00000.00000.00
 หนองหญ้าไซ1,8011,60389.011,03464.5012813,955109.0213114,297109.141,55886.511,00264.3113614,858109.2513214,264108.061,59888.731,10369.0214616,077110.1214115,521110.0800.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด28,74824,08183.7715,38063.872,416263,676109.142,234243,914109.1823,99283.4615,53164.732,442266,360109.072,211239,574108.3621,34874.2614,46567.762,182238,733109.411,988216,410108.8600.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 22 มิถุนายน 2565