DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองราชบุรี5,7043,42460.032,10261.3933136,153109.2232234,975108.623,73465.462,25560.3942446,698110.1441545,346109.273,50561.452,36867.5636540,177110.0731934,760108.9700.0000.00000.00000.00
 จอมบึง3,0092,10770.021,45769.1518920,332107.5818620,050107.802,50283.151,62965.1125527,681108.5524826,980108.791,55051.5194661.0316517,925108.6415316,628108.6800.0000.00000.00000.00
 สวนผึ้ง1,8271,74695.571,23770.8519720,891106.0518419,628106.671,67491.631,18170.5519620,982107.0515916,998106.911,50882.541,13074.9318219,614107.7713414,369107.2300.0000.00000.00000.00
 ดำเนินสะดวก3,3252,57677.471,69165.6420922,688108.5621823,591108.222,32469.891,59268.5021222,955108.2818920,377107.812,03061.051,37467.6819521,292109.1920722,221107.3500.0000.00000.00000.00
 บ้านโป่ง6,0004,19169.853,10674.1139643,400109.6038641,970108.733,72362.052,62270.4338340,678106.2135938,129106.213,80963.482,98078.2446150,193108.8834637,966109.7300.0000.00000.00000.00
 บางแพ1,8131,65791.401,07865.0616217,390107.3515616,520105.901,50883.1898265.1215816,805106.3615016,059107.061,08559.8570364.7911912,667106.4510310,973106.5300.0000.00000.00000.00
 โพธาราม5,2084,18680.382,85268.1345850,065109.3141044,526108.604,10778.862,75967.1847351,007107.8441744,863107.592,97357.092,07869.9035438,222107.9729331,630107.9500.0000.00000.00000.00
 ปากท่อ3,1071,91961.761,13559.1518219,594107.6617218,768109.122,31374.441,38659.9222124,000108.6023225,346109.252,16169.551,28859.6021823,868109.4920422,206108.8500.0000.00000.00000.00
 วัดเพลง40537492.3525467.91374,098110.76303,315110.5036890.8623263.04384,161109.50333,633110.0924460.2515965.16323,539110.59171,833107.8200.0000.00000.00000.00
 บ้านคา1,11192683.3557862.42919,695106.5410310,897105.8099189.2070370.949910,931110.4111812,849108.8991982.7264770.409710,575109.0210110,908108.0000.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด31,50923,10673.3315,49067.042,252244,306108.482,167234,240108.0923,24473.7715,34166.002,459265,898108.132,320250,580108.0119,78462.7913,67369.112,188238,072108.811,877203,494108.4100.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2565