DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองลพบุรี5,8302,78647.791,44051.6923525,611108.9821022,671107.963,13653.791,54349.2020922,364107.0021122,667107.433,05652.421,65254.0628030,402108.5824926,828107.741,81731.1798954.4315616,863108.1015216,593109.16
 พัฒนานิคม2,8411,10738.9750845.89727,602105.58747,807105.501,00835.4849248.81525,632108.31677,106106.061,26244.4257845.80869,324108.4210611,385107.4199434.9954955.23909,719107.99869,174106.67
 โคกสำโรง2,7101,84868.1986546.8118820,379108.4015816,964107.371,72863.7668539.6418720,521109.7416818,198108.322,02274.611,00249.5522124,504110.8820422,440110.001,27847.1661648.2014716,165109.9713815,059109.12
 ชัยบาดาล3,2652,07063.401,14255.1716918,325108.4315817,118108.342,38573.051,23251.6620021,875109.3817218,192105.771,86157.0094850.9418520,052108.3917318,349106.061,86557.121,09658.7718219,935109.5316417,472106.54
 ท่าวุ้ง1,6011,21575.8967955.8812213,509110.7312013,004108.371,15372.0264155.5910711,390106.4510911,491105.421,16372.6461753.0511612,724109.6910010,975109.7598361.4057858.8010411,552111.08839,224111.13
 บ้านหมี่2,3161,56867.7076548.7913614,521106.7714715,604106.151,72974.6583348.1817218,704108.7416617,480105.301,67972.5087151.8816618,374110.6919220,815108.411,30356.2668752.7211412,338108.2312413,424108.26
 ท่าหลวง1,32680360.5648360.15677,465111.42768,143107.141,09982.8858653.3211512,561109.239910,702108.1091569.0050254.8610311,239109.12899,760109.6660245.4026944.68636,795107.86555,969108.53
 สระโบสถ์58437864.7323461.90444,746107.86262,875110.5846679.7927659.23485,195108.23464,988108.4336562.5020155.07444,861110.48444,812109.3626445.2115759.47384,211110.82333,598109.03
 โคกเจริญ90971478.5539955.88727,628105.94778,124105.5176484.0536347.51838,605103.67919,00198.9168775.5833849.20727,731107.38747,778105.1149154.0222445.62505,264105.28636,585104.52
 ลำสนธิ1,23678663.5934543.89656,808104.74646,676104.3175461.0035747.359710,432107.55889,339106.1383167.2341650.0610011,177111.77909,880109.7851341.5022744.25616,585107.95586,296108.55
 หนองม่วง96639640.9918145.71363,905108.47242,504104.3343244.7219444.91606,313105.22454,581101.8044646.1720245.29677,049105.21495,390110.0022923.7110746.72384,132108.74171,813106.65
 รวมทั้งหมด23,58413,67157.977,04151.501,206130,499108.211,134121,490107.1314,65462.147,20249.151,330143,592107.961,262133,745105.9814,28760.587,32751.281,440157,437109.331,370148,412108.3310,33943.845,49953.191,043113,559108.88973105,207108.13
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565