DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองอ่างทอง1,9151,63785.481,02762.7417419,134109.9718019,614108.971,58082.511,01964.4918019,803110.0216918,494109.431,52079.371,03067.7616918,715110.7417719,538110.3894949.5655858.8010511,630110.7610010,852108.52
 ไชโย72636650.4121057.38262,907111.81232,588112.5237251.2419953.49343,811112.09273,037112.4844160.7424555.56363,938109.39444,849110.2013218.186750.76151,703113.53191,979104.16
 ป่าโมก91162568.6132552.00636,917109.79576,096106.9568575.1935251.39798,793111.30657,240111.3862969.0539462.64626,859110.63626,857110.6037340.9425568.36374,045109.32343,742110.06
 โพธิ์ทอง1,7531,19368.0563953.5611211,955106.7411111,953107.681,21269.1461250.5011712,371105.7410110,608105.031,20368.6369157.4414015,288109.2011012,033109.3970039.9348469.14839,084109.45697,578109.83
 แสวงหา1,20386671.9943650.35939,910106.56919,561105.0768857.1927740.26707,534107.63677,084105.7377464.3440752.58838,788105.88849,077108.0632927.3516048.63505,451109.02374,019108.62
 วิเศษชัยชาญ1,9651,39570.9972952.2613314,565109.5112914,186109.971,50276.4474249.4014015,342109.5914916,174108.551,63883.3692656.5317118,961110.8816818,660111.071,10256.0868361.9811813,228112.1013614,985110.18
 สามโก้75637950.1316643.80343,36198.85282,888103.1457776.3230953.55677,095105.90606,236103.9353971.3033461.97667,151108.35525,747110.5239151.7229575.45485,181107.94333,582108.55
 รวมทั้งหมด9,2296,46170.013,53254.6763568,749108.2761966,886108.056,61671.693,51053.0568774,749108.8063868,873107.956,74473.074,02759.7172779,700109.6369776,761110.133,97643.082,50262.9345650,322110.3642846,737109.20
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 30 กรกฎาคม 2565