DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 พระนครศรีอยุธยา5,0201,53330.5469645.40748,011108.26666,828103.451,67533.3773944.12899,424105.89858,529100.341,93338.5180741.7513314,226106.9615015,470103.1395519.0244846.91606,488108.13636,491103.03
 ท่าเรือ1,21557447.2424242.16596,285106.53666,763102.4766554.7328743.16747,850106.08767,842103.1875762.3036247.82889,593109.01919,849108.2326221.5611945.42363,909108.58272,847105.44
 นครหลวง1,25368954.9933949.20585,970102.93485,034104.8869955.7932145.92586,181106.57545,664104.8966452.9929143.83545,698105.52697,281105.5256144.7726346.88667,163108.53707,532107.60
 บางไทร1,8171,28170.5057344.7312513,502108.02929,776106.261,32272.7658744.4013314,553109.429410,223108.761,29771.3853841.4813514,709108.9611312,305108.891,12862.0854848.5811912,853108.0111011,966108.78
 บางบาล1,07863358.7229045.81464,930107.17485,218108.7171165.9637753.02555,991108.93566,064108.2969364.2934850.22636,756107.24495,374109.6755351.3026047.02515,450106.86454,878108.40
 บางปะอิน3,7282,38563.981,24051.9923224,783106.8224625,978105.602,23960.061,15851.7222223,545106.0622023,627107.401,97853.061,06053.5921823,096105.9419620,467104.421,06228.4947144.3513914,548104.6614315,249106.64
 บางปะหัน1,42569548.7728941.58646,491101.42585,857100.9891163.9333837.10858,786103.36818,479104.6892865.1237840.73929,695105.38859,080106.8263844.7729746.55636,768107.43555,824105.89
 ผักไห่90741345.5316439.71373,981107.59313,185102.7441545.7614234.22394,127105.82252,698107.9253558.9923143.18464,874105.96505,415108.3032235.5011836.65353,716106.17272,828104.74
 ภาชี1,11142838.5218442.99353,38596.71303,011100.3747542.7518939.79434,415102.67464,658101.2671464.2727638.66646,784106.00798,374106.0020718.639646.38161,685105.31151,543102.87
 ลาดบัวหลวง1,59869543.4930644.03424,272101.71414,130100.7366741.7423935.83414,102100.05525,412104.0879449.6929537.15485,079105.81737,372100.9956035.0421738.75414,294104.73555,652102.76
 วังน้อย2,7511,16642.3847240.48889,202104.57737,318100.251,18443.0450442.57868,57199.66757,827104.361,23644.9358147.0110811,418105.7210010,673106.7374226.9735748.11828,632105.27707,334104.77
 เสนา2,6191,23647.1968255.18727,681106.68838,918107.451,46155.7874050.6513314,460108.7211212,068107.751,35651.7868750.6610311,282109.5310311,335110.0578529.9740551.59849,323110.99919,783107.51
 บางซ้าย60925642.0411042.97313,258105.10192,066108.7430750.4113644.30394,200107.69323,292102.8829348.1113245.05343,766110.76333,563107.9711619.055749.14101,032103.208844105.50
 อุทัย2,1291,09351.3445441.54828,493103.57848,630102.741,18355.5749441.7610410,902104.8310510,730102.191,16154.5347040.4812012,641105.3410310,874105.5794844.5336738.7111412,211107.119810,283104.93
 มหาราช68920629.908541.26121,02085.00111,06596.8225336.729939.13293,126107.79202,133106.6536753.2718249.59485,098106.21333,427103.8516023.225735.63151,524101.60141,410100.71
 บ้านแพรก28513748.076245.26202,173108.65111,183107.5511239.304641.07192,065108.681099699.6014450.536545.14212,284108.768864108.009533.335052.63111,246113.277726103.71
 รวมทั้งหมด28,23413,42047.536,18846.111,077113,437105.331,007104,960104.2314,27950.576,39644.791,249132,298105.921,143120,242105.2014,85052.606,70345.141,375146,999106.911,335141,723106.169,09432.214,13045.41942100,842107.0589895,190106.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 สิงหาคม 2565