DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองปทุมธานี7,2445,25572.543,55067.5560866,582109.5154659,693109.334,87767.323,20165.6361066,763109.4552256,396108.044,98368.793,26565.5259365,246110.0353157,658108.582,77438.291,82765.8635838,860108.5532434,658106.97
 คลองหลวง10,6884,02337.642,67666.5240443,949108.7839743,073108.504,30240.252,54059.0448754,306111.5149254,681111.144,15938.912,49559.9949054,148110.5150755,889110.232,15420.151,27659.2432335,783110.7828831,572109.63
 ธัญบุรี6,2551,83729.371,05957.6516317,865109.6014615,701107.541,62425.9676847.2912113,289109.8313414,572108.752,08033.251,22458.8522725,051110.3616518,009109.151,26720.2684366.5414115,469109.7113214,313108.43
 หนองเสือ2,1471,22857.2083968.3212113,097108.2410611,526108.741,26859.0690871.6114015,359109.7110311,335110.051,29160.1387767.9315317,078111.6213815,238110.4271333.2150771.11798,571108.499910,806109.15
 ลาดหลุมแก้ว2,9222,12772.791,49470.2421323,117108.5319921,539108.241,55053.0595661.6817318,658107.8512713,435105.791,25242.8580964.6213314,488108.9311212,056107.641,11838.2681773.0813013,991107.6211512,263106.63
 ลำลูกกา8,4662,65331.341,50056.5424427,007110.6829832,662109.602,94334.761,63155.4236640,637111.0335240,074113.852,82633.381,58155.9437241,406111.3134838,575110.852,18925.861,20655.0932335,460109.7831935,714111.96
 สามโคก2,5411,74468.631,38479.3619221,319111.0420422,665111.101,40555.2999470.7516918,573109.9015817,456110.481,37554.1192667.3519221,060109.6916818,640110.9577230.3853769.569810,680108.98929,828106.83
 รวมทั้งหมด40,26318,86746.8612,50266.261,945212,936109.481,896206,859109.1017,96944.6310,99861.212,066227,585110.161,888207,949110.1417,96644.6211,17762.212,160238,477110.411,969216,065109.7310,98727.297,01363.831,452158,814109.381,369149,154108.95
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 11 สิงหาคม 2565