DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองพิษณุโลก7,5553,46445.851,71749.5726728,290105.9624025,482106.183,95652.361,65641.8636939,145106.0832934,020103.404,49359.472,09946.7244047,517107.9940844,158108.232,47632.771,29552.3028630,689107.3024125,705106.66
 นครไทย3,8363,30586.162,05962.3032035,526111.0229632,204108.803,27185.271,86857.1130433,342109.6834837,872108.833,39688.532,22765.5832435,727110.2734137,570110.182,82273.571,91367.7927229,863109.7928030,823110.08
 ชาติตระการ2,2331,82181.551,10860.8514715,753107.1611111,690105.321,93886.791,30867.4920321,983108.2915616,682106.941,99189.161,34967.7520222,050109.1616417,605107.351,18653.1176364.3312713,569106.8412412,887103.93
 บางระกำ3,7132,73373.611,78265.2025427,527108.3723825,916108.892,91578.511,70958.6331233,997108.9628331,068109.782,89577.971,58054.5832234,874108.3028931,556109.192,00854.081,23061.2526529,217110.2522124,279109.86
 บางกระทุ่ม1,6781,22072.7168856.3910511,329107.909910,619107.261,21972.6562351.1111511,991104.2710610,965103.441,35680.8184061.9513214,224107.7610010,774107.7477646.2546559.92838,975108.13828,718106.32
 พรหมพิราม2,7462,27682.881,56868.8919721,307108.1619320,652107.012,09876.401,37665.5919420,739106.9022123,554106.582,23581.391,42363.6721723,470108.1622824,862109.041,05038.2458655.8110711,572108.1511412,234107.32
 วัดโบสถ์1,6701,27076.0577861.26889,421107.0610411,028106.041,34780.6681760.6511111,855106.8012513,189105.511,40484.0788663.1111612,911111.3012013,032108.6078947.2554869.46778,389108.959810,616108.33
 วังทอง4,0923,46084.562,03058.6727029,502109.2722824,728108.463,54786.682,01556.8131133,636108.1528330,612108.173,48285.092,13161.2033036,489110.5729832,997110.732,03849.801,02850.4423324,716106.0820822,097106.24
 เนินมะปราง2,1381,59974.7993158.2215617,122109.7612513,430107.441,50570.3986957.7415016,199107.9913314,296107.491,66777.971,08865.2718019,840110.2214015,209108.6479337.0946358.39849,165109.11788,451108.35
 รวมทั้งหมด29,66121,14871.3012,66159.871,804195,777108.521,634175,749107.5621,79673.4812,24156.162,069222,887107.731,984212,258106.9822,91977.2713,62359.442,263247,102109.192,088227,763109.0813,93846.998,29159.481,534166,155108.311,446155,810107.75
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 11 สิงหาคม 2565