DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองลพบุรี5,8212,74247.111,41951.7522724,715108.8820121,662107.773,10253.291,53749.5520521,935107.0020822,344107.423,03152.071,64054.1127730,047108.4724726,633107.831,61227.6988254.7113814,877107.8013915,150108.99
 พัฒนานิคม2,8971,11238.3851446.22737,712105.64747,807105.501,01334.9749548.86535,745108.40677,106106.061,26243.5657845.80879,436108.4610611,385107.4189530.8948554.19899,601107.88838,837106.47
 โคกสำโรง2,7081,84868.2486446.7518820,379108.4015816,964107.371,72763.7768539.6618720,521109.7416818,198108.322,02274.671,00249.5522124,504110.8820422,440110.001,20244.3955145.8414215,572109.6612913,995108.49
 ชัยบาดาล3,2572,07063.561,14155.1216818,215108.4215817,118108.342,38373.171,23051.6219921,762109.3617218,192105.771,85957.0894750.9418520,052108.3917318,349106.061,63750.2694957.9716918,443109.1314715,677106.65
 ท่าวุ้ง1,5961,21576.1367955.8812213,509110.7312013,004108.371,15472.3164255.6310711,390106.4510911,491105.421,16472.9361853.0911612,724109.6910010,975109.7590956.9555761.289911,004111.15788,658111.00
 บ้านหมี่2,3111,57067.9476548.7313714,641106.8714715,604106.151,73174.9083448.1817318,825108.8216517,379105.331,68172.7487151.8116718,499110.7719120,687108.311,20752.2362852.0310811,710108.4311812,770108.22
 ท่าหลวง1,32180360.7948360.15677,465111.42768,143107.141,10083.2758653.2711512,561109.239910,702108.1091469.1950154.8110311,239109.12899,760109.6652039.3623745.58586,280108.28515,521108.25
 สระโบสถ์57937765.1123462.07444,746107.86262,875110.5846680.4827659.23485,195108.23464,988108.4336362.6920055.10444,861110.48444,812109.3623039.7213458.26323,529110.28283,064109.43
 โคกเจริญ90371479.0739955.88727,628105.94778,124105.5176484.6136347.51838,605103.67919,00198.9168776.0833849.20727,731107.38747,778105.1143347.9517540.42495,155105.20606,273104.55
 ลำสนธิ1,23178663.8534543.89656,808104.74646,676104.3175361.1735747.419710,432107.55889,339106.1382967.3441449.9410011,177111.77909,880109.7842234.2817341.00555,844106.25566,046107.96
 หนองม่วง96539641.0418145.71363,905108.47242,504104.3343244.7719444.91606,313105.22454,581101.8044546.1120145.17677,049105.21495,390110.0020220.938843.56313,323107.19131,362104.77
 รวมทั้งหมด23,58913,63357.797,02451.521,199129,723108.191,125120,481107.0914,62562.007,19949.221,327143,284107.981,258133,321105.9814,25760.447,31051.271,439157,319109.331,367148,089108.339,26939.294,85952.42970105,338108.6090297,353107.93
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 10 สิงหาคม 2565