DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 พระนครศรีอยุธยา5,0071,53230.6069645.43748,011108.26666,828103.451,67233.3973844.14899,424105.89858,529100.341,92538.4580141.6113314,226106.9615015,470103.1389117.8040745.68576,165108.16606,165102.75
 ท่าเรือ1,21557447.2424242.16596,285106.53666,763102.4766554.7328743.16747,850106.08767,842103.1875762.3036247.82889,593109.01919,849108.2324920.4911746.99353,812108.91262,740105.38
 นครหลวง1,25468954.9433949.20585,970102.93485,034104.8870055.8232145.86586,181106.57545,664104.8966452.9529143.83545,698105.52687,201105.9055544.2626547.75667,163108.53687,331107.81
 บางไทร1,8011,27370.6857044.7812513,493107.94919,663106.191,31573.0158344.3313314,611109.869310,108108.691,29171.6853341.2913414,590108.8811212,187108.811,05258.4151649.0510211,048108.3110311,218108.91
 บางบาล1,07363258.9028945.73464,930107.17485,218108.7170865.9837653.11555,991108.93566,064108.2969164.4034750.22636,756107.24495,374109.6753449.7725547.75515,450106.86444,803109.16
 บางปะอิน3,7252,38664.051,24051.9723224,783106.8224726,034105.402,24060.131,15951.7422223,545106.0622123,735107.401,97452.991,05953.6521823,096105.9419720,577104.4599826.7944244.2913914,548104.6614014,999107.14
 บางปะหัน1,42469548.8128941.58646,491101.42585,857100.9891264.0433837.06858,786103.36818,479104.6892564.9637940.97929,695105.38859,080106.8257740.5226946.62576,127107.49545,733106.17
 ผักไห่90641345.5816439.71373,981107.59313,185102.7441545.8114234.22394,127105.82252,698107.9253559.0523143.18464,874105.96505,415108.3026329.039837.26252,698107.92222,318105.36
 ภาชี1,11242838.4918442.99353,38596.71303,011100.3747642.8119039.92434,415102.67464,658101.2671564.3027738.74646,784106.00798,374106.0020318.269345.81161,685105.31151,543102.87
 ลาดบัวหลวง1,60369543.3630644.03424,272101.71404,034100.8566341.3623835.90414,102100.05525,412104.0879449.5329437.03485,079105.81737,372100.9947829.8217135.77373,848104.00484,907102.23
 วังน้อย2,7501,16642.4047240.48889,202104.57737,318100.251,18443.0550442.57868,57199.66757,827104.361,23544.9158046.9610811,418105.7210010,673106.7372726.4434847.87828,620105.12707,334104.77
 เสนา2,6161,23647.2568255.18727,681106.68838,918107.451,46255.8974150.6813314,460108.7211212,068107.751,35751.8768750.6310311,282109.5310311,335110.0575929.0139051.38849,323110.99909,682107.58
 บางซ้าย60825642.1111042.97313,258105.10192,066108.7430750.4913644.30394,200107.69323,292102.8829348.1913245.05343,766110.76333,563107.979515.634143.16101,039103.908844105.50
 อุทัย2,1231,09351.4845341.45828,493103.57848,630102.741,18255.6849341.7110410,902104.8310510,730102.191,15954.5947040.5512012,641105.3410310,874105.5789041.9233637.7511312,161107.629610,114105.35
 มหาราช68520630.078541.26121,02085.00111,06596.8225336.939939.13293,126107.79202,133106.6536653.4318149.45485,098106.21333,427103.8511216.354237.50141,412100.86131,329102.23
 บ้านแพรก28513748.076245.26202,173108.65111,183107.5511239.304641.07192,065108.681099699.6014450.536545.14212,284108.768864108.007927.723848.1091,028114.22437894.50
 รวมทั้งหมด28,18713,41147.586,18346.101,077113,428105.321,006104,807104.1814,26650.616,39144.801,249132,356105.971,143120,235105.1914,82552.606,68945.121,374146,880106.901,334141,635106.178,46230.023,82845.2489796,127107.1686191,438106.20
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 11 สิงหาคม 2565