DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองประจวบคีรีขันธ์3,5782,61072.951,67063.9822925,082109.5321122,942108.732,62673.391,67663.8225227,597109.5121523,291108.332,53470.821,65065.1121823,862109.4620622,351108.502,66074.341,70364.0225227,494109.1021923,727108.34
 กุยบุรี2,3331,84779.171,15962.7517519,394110.8218420,134109.421,53465.751,03367.3412313,626110.7811312,452110.191,58167.771,02664.9013314,824111.4611612,940111.551,47963.3990260.9912914,174109.8812914,107109.36
 ทับสะแก2,2901,25554.8094575.3010511,420108.7610110,979108.701,40261.2296568.8312613,801109.5311913,062109.761,20252.4986171.63929,985108.539210,004108.741,17451.2784371.819310,131108.94768,131106.99
 บางสะพาน3,1992,80987.811,76662.8728831,631109.8326428,713108.762,45776.811,61665.7723325,496109.4218920,754109.812,17067.831,35162.2616718,265109.3717619,120108.641,62750.8694157.8414916,377109.9115016,304108.69
 บางสะพานน้อย1,5471,23579.8368355.309710,735110.6710912,017110.251,28883.2668753.3410911,894109.1211312,366109.4386055.5952060.47535,879110.92434,619107.4295661.8055758.26707,601108.59657,059108.60
 ปราณบุรี1,9691,60981.721,09367.9318019,838110.2119421,471110.681,49776.031,09873.3513314,797111.2612814,200110.941,42372.271,05173.8616217,978110.9813915,359110.501,13057.3983373.7214716,428111.7611813,053110.62
 หัวหิน4,1622,52260.601,37154.3629332,734111.7225928,276109.172,59962.451,34651.7930733,233108.2528030,222107.942,03148.801,10454.3621323,328109.5220422,292109.271,51836.4781553.6916017,497109.3615717,058108.65
 สามร้อยยอด2,3372,08089.001,40767.6419821,555108.8619521,183108.632,08589.221,57975.7321723,693109.1819421,036108.432,05287.801,63579.6821323,209108.9618920,539108.672,00585.791,57178.3520622,469109.0718520,047108.36
 รวมทั้งหมด21,41515,96774.5610,09463.221,565172,389110.151,517165,715109.2415,48872.3210,00064.571,500164,137109.421,351147,383109.0913,85364.699,19866.401,251137,330109.781,165127,224109.2112,54958.608,16565.061,206132,171109.591,099119,486108.72
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564