DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองราชบุรี6,4755,14479.443,21962.5857363,235110.3653758,759109.424,61171.213,04165.9545650,082109.8341745,479109.064,01962.072,74768.3535739,051109.3937941,355109.122,94645.501,92965.4827830,347109.1627730,120108.74
 จอมบึง3,3912,61076.971,71965.8626829,163108.8220822,371107.552,31668.301,55367.0622824,667108.1917418,652107.202,04060.161,37067.1615316,517107.9514515,570107.381,81353.471,14563.1515616,807107.7415116,107106.67
 สวนผึ้ง2,0041,33866.7778158.3710310,872105.5510010,606106.061,16858.2860551.8011412,101106.1511111,653104.981,16858.2864455.1410210,837106.2510911,414104.721,04852.3057755.06969,965103.80949,851104.80
 ดำเนินสะดวก3,8182,80773.521,74862.2725427,822109.5427129,416108.552,58467.681,64163.5121924,099110.0423025,008108.732,47764.881,61565.2019921,906110.0820021,718108.592,29760.161,60569.8720522,328108.9217919,372108.22
 บ้านโป่ง6,6735,60183.944,17674.5656864,209113.0454461,156112.425,66884.944,33576.4855261,245110.9554159,608110.184,70270.463,79080.6047552,713110.9746751,499110.283,59253.832,65974.0334338,220111.4334438,003110.47
 บางแพ2,0571,83889.351,25268.1217819,313108.5018519,805107.051,84089.451,25268.0418019,471108.1716818,117107.841,81288.091,26369.7017719,254108.7816718,140108.621,26861.6485567.4312213,070107.1312313,085106.38
 โพธาราม5,9255,32889.923,31962.2952657,477109.2750855,109108.484,49375.832,76661.5642045,886109.2542245,785108.504,60177.653,18669.2544949,368109.9543347,300109.243,21754.302,09565.1229732,551109.6027630,352109.97
 ปากท่อ3,4232,49672.921,40156.1322324,359109.2320522,138107.992,40070.111,37357.2121523,503109.3218519,930107.732,50573.181,48459.2421223,030108.6319821,179106.962,17263.451,21655.9920421,994107.8117318,505106.97
 วัดเพลง44238085.9724063.16424,685111.55283,093110.4634177.1521462.76384,125108.55242,574107.2534076.9221964.41323,536110.50262,835109.0434377.6023668.80363,913108.69212,328110.86
 บ้านคา1,2221,00181.9159359.249410,414110.799810,621108.3898480.5261862.80808,705108.81929,975108.4295678.2364967.89808,711108.89929,775106.2583768.4956066.91697,547109.38879,343107.39
 รวมทั้งหมด35,43028,54380.5618,44864.632,829311,549110.132,684293,074109.1926,40574.5317,39865.892,502273,884109.472,364256,781108.6224,62069.4916,96768.922,236244,923109.542,216240,785108.6619,53355.1312,87765.921,806196,742108.941,725187,066108.44
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564