DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองเพชรบุรี4,6403,46474.662,43270.2129832,832110.1730232,977109.203,59877.542,48068.9332335,760110.7130833,822109.813,33871.942,34370.1927330,153110.4529131,660108.803,19568.862,18868.4827129,902110.3427329,901109.53
 เขาย้อย1,4021,26990.5186868.4014215,757110.9611212,233109.221,20285.7384970.6312313,715111.5010211,231110.111,08577.3981074.6510912,110111.1010011,088110.881,08777.5376069.9210011,170111.7010911,906109.23
 หนองหญ้าปล้อง83872986.9945061.73717,842110.45626,746108.8173087.1146263.29657,087109.03646,994109.2861673.5135757.95495,302108.20495,359109.3775089.5045861.07717,822110.17697,522109.01
 ชะอำ3,2862,65980.921,82268.5226629,506110.9225027,349109.402,57778.421,77868.9924326,336108.3821623,502108.812,68281.621,75165.2927230,519112.2022023,938108.812,59278.881,63062.8925327,316107.9721222,763107.37
 ท่ายาง3,6732,79676.121,95970.0624126,817111.2725027,605110.422,44666.591,64467.2119621,787111.1621723,952110.382,29462.461,44362.9020522,144108.0219921,500108.042,01554.861,20859.9517819,464109.3515316,641108.76
 บ้านลาด2,3652,01685.241,30664.7817619,461110.5717218,904109.912,00184.611,35867.8717619,426110.3816918,575109.911,92681.441,32969.0016318,088110.9715617,346111.191,94782.331,40171.9616718,583111.2814616,228111.15
 บ้านแหลม2,3621,93281.801,28166.3018019,804110.0216517,828108.051,64169.481,10167.0915617,152109.9515116,496109.251,80876.551,16864.6018320,001109.3014015,273109.091,16049.1175264.8311612,965111.77839,121109.89
 แก่งกระจาน1,8271,37074.9985962.7012713,849109.0511712,725108.761,60787.9698661.3615316,767109.5914415,672108.831,10860.6573766.52879,521109.449910,776108.851,23767.7180465.0010711,708109.4211011,914108.31
 รวมทั้งหมด20,39316,23579.6110,97767.611,501165,868110.501,430156,367109.3515,80277.4910,65867.451,435158,030110.131,371150,244109.5914,85772.859,93866.891,341147,838110.241,254136,940109.2013,98368.579,20165.801,263138,930110.001,155125,996109.09
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564