DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองนครปฐม9,6697,81280.795,19066.4481188,055108.5877183,325108.077,84481.135,22566.6179987,444109.4475782,261108.676,72669.564,56567.8763469,762110.0363569,205108.985,81360.123,94167.8055961,495110.0153458,410109.38
 กำแพงแสน6,3235,58388.303,51362.9248352,187108.0549854,650109.745,80291.763,74164.4851855,835107.7955259,630108.035,10180.673,43867.4045949,895108.7049954,379108.984,31268.202,68462.2441745,692109.5742345,874108.45
 นครชัยศรี4,4733,82385.472,27059.3841545,502109.6436039,116108.663,86986.502,18156.3741845,727109.3937740,918108.542,93665.641,70458.0431634,451109.0229532,292109.462,23649.991,20854.0326428,260107.0525027,078108.31
 ดอนตูม2,0851,64278.7587753.4115816,665105.4715015,981106.541,66679.9097658.5815917,160107.9215116,318108.071,85889.111,09558.9317519,263110.0717018,717110.101,04149.9365462.82788,466108.549510,238107.77
 บางเลน3,2382,72284.061,56957.6431433,887107.9230833,246107.942,66482.271,60160.1031333,971108.5329932,526108.782,27270.171,40361.7524526,789109.3423825,662107.821,44944.7578053.8314916,241109.0013114,121107.79
 สามพราน6,2424,71275.492,90761.6954058,687108.6856160,775108.334,41570.732,58358.5149854,500109.4450855,366108.993,20151.281,89859.2931434,126108.6830332,808108.282,37238.001,37658.0123325,474109.3321823,485107.73
 พุทธมณฑล1,4821,23283.1375361.1212413,429108.3012213,231108.451,25284.4876561.1012013,171109.7613014,120108.621,01668.5665464.379810,717109.3610511,369108.2873349.4644160.16576,254109.72758,103108.04
 รวมทั้งหมด33,51227,52682.1417,07962.052,845308,412108.402,770300,324108.4227,51282.1017,07262.052,825307,808108.962,774301,139108.5623,11068.9614,75763.862,241245,003109.332,245244,432108.8817,95653.5811,08461.731,757191,882109.211,726187,309108.52
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564