DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองตาก3,7502,69371.811,76865.6527730,257109.2324026,191109.132,98179.491,99366.8628831,510109.4126128,236108.182,88276.851,84864.1228231,042110.0825327,729109.602,15657.491,39164.5225828,431110.2020222,050109.16
 บ้านตาก2,0251,76887.311,04759.2219320,883108.2013114,238108.691,76887.311,06360.1218820,400108.5113414,601108.961,58678.3292058.0116417,920109.2711312,162107.631,70384.1094855.6716818,336109.1413114,149108.01
 สามเงา1,2841,10886.2967060.4710711,708109.4211912,933108.6884765.9755665.64738,111111.119310,217109.8660547.1236360.00434,707109.47646,919108.1156844.2434961.44262,869110.35444,808109.27
 แม่ระมาด3,8612,82573.171,54354.6223225,115108.2523825,399106.723,00377.781,71357.0421723,273107.2524425,897106.142,95276.461,60354.3020922,495107.6320421,910107.402,95176.431,65856.1824025,689107.0422123,736107.40
 ท่าสองยาง7,3074,70664.402,10844.7938741,015105.9834636,491105.474,91967.322,26646.0736138,313106.1334436,261105.414,87066.652,20445.2633835,899106.2130332,177106.194,33959.381,70839.3632033,568104.9028830,029104.27
 แม่สอด6,0174,41773.412,69160.9242045,754108.9437140,254108.504,49274.662,65159.0236239,036107.8334536,884106.913,84663.922,20757.3831734,170107.7929031,142107.393,71261.692,14557.7932134,522107.5531133,265106.96
 พบพระ6,1644,63275.152,38951.5839141,800106.9132534,529106.244,38071.062,35253.7036638,896106.2734936,723105.224,01765.172,28256.8130632,793107.1728530,355106.513,63558.972,09857.7226328,354107.8125226,806106.37
 อุ้มผาง4,0022,56364.041,22147.6419220,442106.4717518,440105.372,68867.171,31548.9219820,866105.3816517,277104.712,40760.141,14947.7416217,048105.2313313,811103.842,27356.801,06746.9416817,688105.2915516,257104.88
 วังเจ้า2,2531,61271.5583351.6716017,457109.1114215,332107.971,17252.0268458.3611612,827110.5811312,353109.3291440.5752357.22798,919112.90879,681111.2888539.2850557.06687,792114.59849,392111.81
 รวมทั้งหมด36,66326,32471.8014,27054.212,359254,431107.862,087223,807107.2426,25071.6014,59355.592,169233,232107.532,048218,449106.6624,07965.6813,09954.401,900204,993107.891,732185,886107.3222,22260.6111,86953.411,832197,249107.671,688180,492106.93
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564