DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองอุตรดิตถ์4,4993,57879.532,63673.6735239,020110.8528531,427110.273,40875.752,55675.0033136,724110.9527229,996110.283,48477.442,63775.6932135,865111.7329833,048110.903,09168.702,33975.6729833,137111.2026629,402110.53
 ตรอน1,15896483.2562364.639210,126110.07849,107108.4294781.7863066.53909,895109.94849,142108.8385373.6655965.53647,122111.28707,620108.8676265.8050666.40566,224111.14717,828110.25
 ท่าปลา1,9901,28464.5265250.7811512,190106.009910,420105.251,23662.1164452.10919,672106.29818,487104.781,12856.6858551.86676,972104.06525,500105.771,19059.8054745.97828,471103.30697,147103.58
 น้ำปาด1,44899868.9249349.409510,354108.999810,533107.4896266.4449251.14869,353108.76828,868108.1581556.2841050.31545,843108.20606,456107.6079654.9740550.88505,309106.18758,066107.55
 ฟากท่า50631261.6615549.68212,356112.19252,707108.2843886.5617339.50343,686108.41475,057107.6033466.0118154.19232,505108.91353,953112.9432664.4318957.98232,501108.74313,395109.52
 บ้านโคก66053380.7631959.85434,725109.88424,570108.8154081.8230055.56454,905109.00495,360109.3957286.6734860.84495,339108.96556,047109.9553380.7631358.72566,100108.93485,261109.60
 พิชัย2,9002,18375.281,31860.3821623,964110.9420822,976110.462,04970.661,18958.0323225,615110.4121623,630109.402,01069.311,13956.6716718,683111.8719521,704111.301,69658.4896556.9015717,192109.5015316,839110.06
 ลับแล2,1981,83683.531,28169.7717619,399110.2216017,549109.681,78981.391,29172.1615617,220110.3813815,045109.021,62273.791,16471.7615216,686109.7813114,185108.281,55470.701,07969.4314916,414110.1613114,161108.10
 ทองแสนขัน1,24978062.4541553.21707,675109.64737,952108.9376160.9340753.48646,985109.14707,685109.7976361.0939651.90505,455109.10586,345109.4075860.6936948.68748,045108.72737,912108.38
 รวมทั้งหมด16,60812,46875.077,89263.301,180129,809110.011,074117,241109.1612,13073.047,68263.331,129124,055109.881,039113,270109.0211,58169.737,41964.06947104,470110.32954104,858109.9110,70664.466,71262.69945103,393109.41917100,011109.06
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564