DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองอ่างทอง2,1451,83785.641,16563.4218320,130110.0019220,751108.081,73680.931,09463.0216217,807109.9217318,844108.921,70479.441,11365.3216217,782109.7717819,294108.391,39865.1788863.5213815,241110.4413915,006107.96
 ไชโย83066480.0039158.89758,264110.19677,254108.2758470.3637063.36626,912111.48495,271107.5754265.3034263.10495,438110.98384,171109.7633940.8419758.11293,230111.38212,307109.86
 ป่าโมก99876676.7540753.13717,857110.66748,135109.9377677.7645458.51657,110109.38839,095109.5875175.2544659.39768,483111.62707,669109.5667867.9437655.46677,494111.85637,010111.27
 โพธิ์ทอง1,9651,66384.631,02761.7614816,125108.9516818,255108.661,68285.6090453.7515716,650106.0516717,954107.511,40371.4083859.7311312,265108.5412313,301108.141,28965.6070955.0011111,861106.8611312,276108.64
 แสวงหา1,2971,08283.4258353.889410,162108.11859,185108.061,05181.0361558.52808,666108.33727,869109.291,09384.2759954.809510,378109.24838,830106.3966851.5032148.05677,211107.63707,324104.63
 วิเศษชัยชาญ2,2481,87083.191,16562.3019421,507110.8616718,321109.711,88883.991,13760.2218120,046110.7517819,493109.511,88383.761,19363.3616017,911111.9415917,700111.321,38861.7472552.2310411,715112.6410511,362108.21
 สามโก้78362679.9532251.44697,275105.43707,448106.4066985.4437856.50697,326106.17656,884105.9165984.1639559.94748,059108.91727,698106.9247160.1524050.96555,804105.53434,468103.91
 รวมทั้งหมด10,2668,50882.885,06059.4783491,320109.5082389,349108.578,38681.694,95259.0577684,517108.9178785,410108.538,03578.274,92661.3172980,316110.1772378,663108.806,23160.703,45655.4657162,556109.5655459,753107.86
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564