DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองปทุมธานี8,8216,38072.334,33367.9265071,409109.8666172,070109.036,48773.544,41868.1162568,379109.4166572,210108.595,52862.673,78768.5156361,717109.6258263,440109.004,62152.392,91363.0447351,488108.8545549,115107.95
 คลองหลวง13,0465,86844.983,64962.1856661,430108.5350654,589107.886,01246.083,93365.4256161,194109.0850254,262108.094,34333.292,75963.5337540,795108.7934637,519108.444,07431.232,62764.4836539,546108.3535237,988107.92
 ธัญบุรี7,1773,33846.511,82054.5231734,445108.6627729,923108.033,03942.341,86261.2725227,658109.7523124,997108.212,17630.321,34361.7215517,083110.2117118,343107.271,56021.7497162.2413514,837109.9011212,134108.34
 หนองเสือ2,3171,81378.251,30171.7619521,237108.9118019,708109.491,49264.391,06571.3813614,794108.7813714,983109.3692339.8459764.68798,541108.11727,767107.8869930.1736452.07596,301106.80495,218106.49
 ลาดหลุมแก้ว3,4963,10488.792,03465.5330133,076109.8931934,550108.313,17990.932,17168.2932335,183108.9333536,123107.832,96984.932,18873.6931634,420108.9230232,832108.722,20062.931,52169.1421723,431107.9819220,761108.13
 ลำลูกกา9,7944,90250.052,96960.5749154,025110.0350254,898109.364,28043.702,61161.0038441,871109.0440444,093109.143,75238.312,23359.5133436,510109.3137140,659109.592,33323.821,28955.2518220,211111.0525027,592110.37
 สามโคก3,0332,37778.371,71171.9824326,830110.4121523,522109.402,50282.491,85774.2224527,218111.0922825,007109.682,12770.131,58374.4221523,886111.1020122,196110.431,52950.411,18377.3714315,846110.8115116,645110.23
 รวมทั้งหมด47,68427,78258.2617,81764.132,763302,452109.472,660289,260108.7426,99156.6017,91766.382,526276,297109.382,502271,675108.5821,81845.7614,49066.412,037222,952109.452,045222,756108.9317,01635.6810,86863.871,574171,660109.061,561169,453108.55
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564